Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Банковское дело /

Bankovskoe delo

←предыдущая  следующая→
1 2 3 Скачать реферат


Latvijas Universitātes

Ekonomikas un vadības fakultāte

Finansu un kredīta katedra

Referāts

Naudas un banku sistēma

Centrālā Banka

Rīga 1998

SATURS

Ievads 3

1. Banku sistēmas elementi un to analīze 4

1.1 Centrālā banka 4

1.2 Komercbankas 5

1.3 Speciālās un investīciju bankas un pārējās kredītiestādes 6

2. Latvijas banka 7

2.1 Latvijas Bankas vēsture 7

2.2 Latvijas bankas struktūra 8

Secinājumi un priekšlikumi 10

Izmantotās literatūras saraksts 11

Pielikums 12

Ievads

Centrālai bankai valstī ir nozīmīgākā vieta banku sistēmā. Centrālā banka ir galvenais posms banku sistēmā, un tā ar dažādu monetāro politiku instrumentiem regulē naudas apgrozību valstī.

Pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā Latvijā tika uzsāktas reformas, lai valstī izveidotu tirgus ekonomiku. Stabilizācijas un strukturālo reformu programmas ietvēra strauju cenu liberalizāciju, subsīdiju atcelšanu, finansu disciplīnas pastiprināšanu un liberālas tirdzniecības un maksājumu sistēmas izveidošanu. Jau pašos reformu procesa pirmsākumos Latvijā tika ieviesta nacionālā valūta, tādējādi Latvijas Bankai radot iespēju īstenot neatkarīgu monetāro politiku. Latvijas Bankai ir nacionālās valūtas emisijas monopoltiesības. Veidojot un īstenojot monetāro politiku, Latvijas Banka ir juridiski un faktiski neatkarīga.

1997. gadā bankas sagatavoja finansu pārskatus saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un tos pārbaudīja starptautiskas auditorfirmas. 1997. gadā banku sektora kopējais kapitāls un rezerves palielinājās par 21%, kopējie aktīvi - par 17% un noguldījumi - par 28%.

Šī referāta mērķis ir pētīt un analizēt Latvijas Banku, tās būtību, nozīmi valsts ekonomikā, apskatīt banku sistēmu kopumā, novērtēt un izteikts secinājumus par Latvijas Banku.

Lai sasniegtu referātā izvirzītos mērķus ir svarīgi risināt sekojošus uzdevumus:

1) parādīt bankas sistēmu un tās elementus;

2) atspoguļot Latvijas Bankas vēsturisko attīstību, tās struktūru;

3) aplūkot un izpētīt Latvijas Bankas tagadējo darbību un darbības mērķus.

Problēmu pētīšanai galvenokārt izmantota Latvijas Bankas izdales materiālus par bankas ekonomiskajiem rādītājiem.

Pētīšanas periods ietver posmu no 1991.gada līdz 1998.gada vidum, bet apskatot Latvijas Bankas vēsturisko attīstību tas sniedzas līdz 1918. gadam.

Referātā ir izmantoti LR - likumi, kas ir saistīti ar bankām, autoru speciālā ekonomikas literatūra, kā arī statistiskie izdevumi.

1. Banku sistēmas elementi un to analīze

Lai varētu izprast kā centrālā banka valstī regulē ekonomiku, īstenojot naudas un kredīta politiku, jāaplūko un jāanalizē visa banku sistēma kopumā.

Banku sistēma ir ar likumu noteikts banku un kredītiestāžu kopums, kas darbojās noteiktā sakarībā. Pasaulē plaši izplatīta ir divpakāpju banku sistēma.

1.1 attēls

1.1 attēls. Banku sistēmas uzbūve.

1.1 Centrālā banka

Katras valsts banku sistēmas galvenais un centrālais posms ir centrālā banka. Vairumā valstu tā ir neatkarīga banka, kas ir likumdevēja pārziņā. Tai ir monopoltiesības izlaist naudu apgrozībā un regulēt tās kustību valstī. Centrālās bankas funkcijas ir šādas [5, 86]:

1. naudas emisija un naudas apgrozības regulēšana;

2. valsts kasiera funkcija;

3. banku bankas funkcija;

4. ekonomikas regulēšana ar naudas un kredīta metodēm.

Naudas emisijas un naudas apgrozības regulēšana ir senākā un viena no svarīgākajām centrālo banku funkcijām. Likums nosaka, ka centrālai bankai ir monopoltiesības izlaist naudu apgrozībā. Dažās valstīs ir saglabājies otrs emisijas centrs, t.i., Finansu ministrija, kas izlaiž valsts kases zīmes.

Centrālajā bankā ir atvērti centrālo un vietējo valsts pārvaldes orgānu, kā arī valsts kases tekošie konti brīvo naudas līdzekļu glabāšanai. Tā veic visas operācijas, kas ir saistītas ar valsts līdzekļu saņemšanu, izlietošanu un glabāšanu. Centrālā banka veic arī visas operācijas, kas ir saistītas ar valsts vērtspapīriem, piešķir valstij kredītus.

Centrālā banka neapkalpo uzņēmumus un fiziskas personas, bet tās klienti ir komercbankas un citas kredītiestādes, tāpēc arī centrālo banku dēvē par “banku banku”. Komercbankas un kredītiestādes centrālajā bankā glabā savas rezerves, kuras ir obligātas un noteiktas ar likumu. Centrālā banka izsniedz arī aizdevumus komercbankām un kredītiestādēm.

Ekonomikas regulēšana ar naudas un kredīta metodēm ir pasākumu kopums, kuru īstenojot centrālā banka izmaina naudas daudzumu apgrozībā, banku kredīta lielumu, procentu likmes un citus naudas apgrozības un aizdevumu kapitāla tirgus rādītājus. Naudas un kredīta politikas virzieni ir šādi [5, 88]:

1. kredīta ekspansija jeb kredīta palielināšana;

2. kredīta restrikcija jeb kredīta sašaurināšana.

1.2 Komercbankas

Komercbankas banku sistēmā ir galvenais posms. Tām ir visplašākais iestāžu tīkls, tās apkalpo visdažādākos klientus un tajās koncentrējās vislielākais kapitāls. Komercbankas ir finansu iestādes, kas darbojas kā starpnieks starp uzkrājējiem un aizņēmējiem. Tās pieņem depozītus no fiziskām un juridiskā personām, tad izmanto šos depozītus, lai piešķirtu aizdevumus citām fiziskām un juridiskā personām.

Komercbankas operācijas dalās 3 lielās grupās [ 5, 92]:

1. pasīvās;

2. aktīvās;

3. komisijas.

Veicot pasīvās operācijas, komercbankas mobilizē un uzkrāj brīvas naudas kapitālus. Pasīvās operācijas rezultātā veidojas bankas resursi jeb pasīvi. Pasīvus veido bankas paša kapitāls - dibināšanas pamatkapitāls, rezerves kapitāls un nesadalītā peļņa. Otra pasīvu grupa ir noguldījumi. Noguldījumi var būt termiņnoguldījumi un pieprasījuma noguldījumi. Banka savus resursus var veidot iegādājoties no citām bankām līdzekļus kā arī pārdodot vērtspapīrus ar nosacījumu, ka tos atpirks.

Pasīvo operāciju rezultātā mobilizētos naudas līdzekļus banka iegulda dažādos pasākumos ar mērķi gūt peļņu. Komercbankas izsniedz kredītus par augstākiem procentiem nekā par piesaistītajiem līdzekļiem ir jāmaksā. Aktīvajām operācijām vēl pieder investēšana kapitālieguldījumos un naudas līdzekļu izvietošana vērtspapīros.

Komisijas operācijas banka veic klienta uzdevumā, saņemot par to noteiktu atlīdzību.

Latvijā komercbankas un pārējās kredītiestādes regulē 1995. gada 5. oktobrī pieņemtais " Kredītiestāžu likums", kā arī likumi

←предыдущая  следующая→
1 2 3 Copyright © 2005—2007 «Mark5»