:
  |    

 /

Parex bankas darbbas raksturojums un pakalpojumu analze

←  
1 2 3 4 5 6 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte

Ekonomikas fakultāte

Grāmatvedības un finansu katedra

Ināra Rāviņa

Referāts FINASĒS UN KREDĪTĀ

A/S PAREX BANKA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS UN PAKALPOJUMU ANALĪZE

Darba autors Ināra Rāviņa

Ekonomikas fakultātes Nepilna laika studiju Grāmatvedības un finansu specialitātes 2.kursa studente matrikulas 0138464

Darba vadītājs pasniedzēja

Mārīte Lazdiņa

JĒKABPILS, 2002

Saturs

IEVADS 3

1. PAREKSS BANKAS PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI 5

1.1 Kartes 5

1.2 Komunālie un abonentu maksājumi 6

2. KREDĪTI A/S PAREX BANKA 7

2.1 Kredīts, tā būtība, formas, veidi 7

2.1.1 Kredīti uzņēmumiem 8

2.1.2 Kredīti privātpersonām 8

2.1.3 Līzings automašīnu un citu transportlīdzekļu iegādei 9

2.1.4 Ātrākais hipokredīts privātpersonām 9

3. A/S PAREX BANKA VIETA FINANSU PAKALPOJUMU TIRGŪ 10

4. KREDĪTS A/S LATVIJAS KRĀJBANKA 13

5. KREDĪTS A/S BALTIJAS TRANZĪTU BANKA 15

SECINĀJUMI 17

IZMANTOTĀS LITERATŪRAS SARAKSTS 18

PIELIKUMI 19

PIELIKUMU SATURS. 20

IEVADS

Parekss banka tika dibināta 1992.gadā. Jau 2001.gadā Parekss banka un Parekss grupa kopumā ne tikai sasniedza ienesīguma rekordu, bet arī sasniedza teicamus darbības rādītājus plašā piedāvāto pakalpojumu spektrā, pierādot sevi kā neapstrīdamu līderi Latvijas finansu sektorā. [7.,3]

Parekss banka ir viena no lielākajiem kreditoriem ne tikai Latvijā, bet aktīvi darbojas arī Lietuvā un Igaunijā. Jau 1994.gadā Parekss bankā tika izveidota Kreditēšanas daļa, kurā tajā laikā strādāja 4 cilvēki, bet 1995.gadā tika izveidota Līzinga daļa. 1997.gadā banka piedalījās Parekss Līzings (Latvijā) un Parex Lizingas (Lietuvā) dibināšanā, tika izveidota kreditēšanas nodaļa Parekss bankas filiālē Citadele.

Parekss grupa sastāv no:

► Parekss bankas grupas;

► Parekss apdrošināšanas grupas (Parekss apdrošināšanas kompānija un Baltic Polis Lietuvā).

Savukārt Parekss bankas grupā ietilpst:

► Parekss banka;

► Parekss atklātais pensiju fonds;

► Parekss Brokeru sistēma;

► Parex Asset Management;

► Parekss ieguldījumu sabiedrība;

► Parekss Līzings;

► Parex Lizingas (Lietuva);

► Parex Bankas (Lietuva).

Savā darbā apskatīšu tikai vienu mazu daļu no Parekss grupas, t.i., Parekss bankas darbību, pakalpojumu klāstu un kredītlīniju.

Jēdzienu interpretācija:

 Debetkarte ir karte, kas ļauj izmantot tikai tos līdzekļus, kas iemaksāti kartes kontā.

 Kredītkarte dod iespēju izmantot ne tikai paša iemaksātos līdzekļus kartes kontā, bet arī līdzekļus bankas piešķirtā kredītlimita ietvaros.

 Īstā kredītkarte latu kredītkarte, kas domāta norēķiniem Latvijā un visā pasaulē.

 Kredītiestāde ir uzņēmējsabiedrība, kas dibināta, lai pieņemtu noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus no neierobežota klientu loka un savā vārdā izsniegtu kredītus un sniegtu citus finansu pakalpojumus.[2., 1 (1)]. Kredītiestādes Latvijā savu darbu var uzsākt tikai pēc Finansu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) izsniegtas licences saņemšanas un reģistrācijas. Kredītiestāžu pienākums ir garantēt savu klientu un korespondentkontu noguldījumu un operāciju noslēpumu.[4.,45]

 Kredīts atlīdzības darījums, kurā kredītiestāde uz rakstveida līguma pamata nodod klientam naudu vai citas lietas un kurš klientam rada tiesības rīkoties ar tām un pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot kredītiestādei naudu vai citas lietas. [3.,1 (5)]

 Overdrafts brīvi izmantojams, noteikts kreditlimits bez atmaksas grafika, bet ar izmantošanas termiņu līdz 12 mēnešiem. Vai arī iepriekš saskaņota kredītlīnija jeb aizņēmuma tiesības, kuras klients var izmantot, veicot maksājumus vai veicot izmaksas no sava norēķinu konta. [1.,10]

 Kredītlīnija bankas atbalsts, kas ļaus ātri iegūt nepieciešamos līdzekļus.

 Noguldījums naudas līdzekļu glabāšana kredītiestādes kontā noteiktu vai nenoteiktu laiku ar vai bez procentiem. [3., 1 (6)]

 Klients fiziskā vai juridiskā persona, kurai kredītiestāde sniedz finansu pakalpojumus. [3., 1 (9)]

 Finansu līzings kreditēšana, ko veic atbilstoši Unitroit konvencijā par starptautisko finansiālo līzingu noteiktajiem pamatprincipiem. [3., 1 (37)]

Lai īstenotu kreditēšanas iespējas ir jārēķinās ar kredīta savlaicīgu atmaksu. Tāpēc esmu izvēlējusies izpētīt un izanalizēt Parekss bankas pakalpojumu klāstu un, par pamatu ņemot Parekss bankas datus, salīdzināt konkrēti kredīta saņemšanas iespējas un procesu, kā arī noskaidrot bankās iesniedzamo dokumentu sarakstu kredīta saņemšanai, kredīta procentu likmes, atmaksāšanas kārtību un izanalizēt, kurā tad īsti bankā šādu kredītu ņemt ir visizdevīgāk. Līdz ar to šī darba ietvaros vairāk uzmanības tiek pievērsts kredīta būtībai un raksturam, kā arī kredīta nodrošinājumam.

Darba mērķis ir izvērtēt kredīta saņemšanas nosacījumus fiziskām personām, kā arī salīdzināt kredīta saņemšanas nosacījumus ar divām citām bankām.

Darba raksturs ir praktisks, temata atklāsmei tiek dots teorētiskais pamatojums. Darba sagatavošanai tiek izmantota speciāla ekonomiskā literatūra; internetā publicētie dati par banku pakalpojumiem, Latvijas Republikas likumdošanas akti, kas attiecināmi uz banku darbību, kā arī citi metodiskie norādījumi.

Pētījuma bāze: A/S Parex banka, A/s Latvijas krājbanka, A/s Baltijas Tranzītu banka kredīta saņemšanas iespējas, dokumentācija, procentu likmes un atmaksas noteikumi un kārtība.

Darba struktūra: darbs sastāv no 20 lpp; ievada; 5 nodaļām; 3 apakšnodaļām; 4 punktiem; secinājumiem; literatūras saraksta; 8 pielikumiem; izveidotas: 5 tabulas un 4 attēli.

1. PAREKSS BANKAS PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

1.1 Kartes

1.1.tabula

Parekss bankas maksājumu karšu dažu no pakalpojumiem tarifi.

(LVL)

karte Pakalpojuma nosaukums

Mēneša maksa Preču un pakalpojumu apmaksa Latvijā Skaidras naudas izņemšana Parekss bankā Kredīta procentu likme gadā Procentu likme gadā par kavētiem norēķiniem Peļņas procentu likme gadā par atlikumu kontā virs 200 LVL Overdrafta apjoms Kartes konta slēgšana

Studentu karte VISA Elektron Bezmaksas Bezmaksas Bezmaksas 24% 6% 1% - Bezmaksas

Debetkartes Maestro un VISA Elektron

0.50 mēnesī

Bezmaksas

Bezmaksas

24%

6%

1% Līdz 50% no algas

Bezmaksas

Algas kartes Maestro un VISA Elektron

0.50 mēnesī

Bezmaksas

Bezmaksas

24%

6%

1% Līdz 200% no algas

Bezmaksas

Virtuālā

←  
1 2 3 4 5 6 Copyright © 2005—2007 «Mark5»