Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Банковское дело /

Постановление об основании банков на Украине

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 Скачать реферат


Про затвердження Положення про порядок

створення і реєстрації комерційних банків

Постанова Правління Національного банку України

від 21 липня 1998 року N 281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

1 вересня 1998 р. за N 541/2981

З метою вдосконалення механізму реєстрації комерційних банків та враховуючи необхідність введення контролю за складом акціонерів (учасників) комерційних банків і дотриманням строків формування статутних капіталів комерційних банків, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків (додається).

2. Постанову надіслати на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Постанова набуває чинності в десятиденний строк після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління від 27 березня 1996 року N 77 (із змінами і доповненнями).

5. Зобов'язати комерційні банки надавати звітність про двадцять найбільших акціонерів (учасників), починаючи з 5 жовтня 1998 року.

Департаменту реєстрації та ліцензування банків (О.І. Пархоменко) у двотижневий строк розробити форму зазначеної звітності.

6. Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України визначити перелік банків, за якими рішення про реєстрацію змін до статутів та про погодження зміни керівництва приймається регіональними управліннями Національного банку України, та довести його до відома регіональних управлінь Національного банку України і комерційних банків до часу набуття чинності цією постановою.

7. Зобов'язати керівників комерційних банків, підрозділів центрального апарату та установ Національного банку України взяти до керівництва в роботі Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків та суворо дотримуватися його вимог.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Правління В.О. Бондаря та заступника Голови Правління О.І. Кіреєва.

Голова В.А. Ющенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Правління

Національного банку України

від 21 липня 1998 р. N 281

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

1 вересня 1998 р. за N 541/2981

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення і реєстрації

комерційних банків

Комерційні банки різних видів і форм власності створюються як акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю згідно із законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства" та нормативними актами Національного банку України.

Документи, що подаються до Національного банку України відповідно до Положення про порядок створення і реєстрації комерційних банків (далі - Положення), мають бути викладені українською мовою.

1. Створення банку

1.1. Комерційний банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з часу його реєстрації Національним банком України в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.

1.2. Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційного банку можуть бути українські та іноземні юридичні і фізичні особи, за винятком політичних і профспілкових організацій, спілок і партій, громадських фондів, рад усіх рівнів, їх виконавчих органів.

Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційних банків, а також засновниками засновників, акціонерів (учасників) комерційних банків не можуть бути юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників та джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески або сплачують акції комерційних банків.

1.3. Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" мінімальний розмір статутного капіталу банку встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору про створення банку.

Заявлений та фактично сплачений розмір статутного капіталу новостворюваного банку на дату його реєстрації повинен бути не меншим, ніж розмір, встановлений для діючих банків Постановою Верховної Ради України від 01.02.96 N 25/96-ВР "Про введення в дію Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

1.4. Мінімальний розмір статутного капіталу банку за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, частка яких становить до 50 % відсотків статутного капіталу банку, повинен бути не меншим від суми, еквівалентної 5 млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору.

1.5. Мінімальний розмір статутного капіталу для банків за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, частка яких становить 50 і більше відсотків статутного капіталу банку, повинен бути не меншим від суми, еквівалентної 10 млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору.

1.6. Якщо у формуванні статутного капіталу банку беруть участь підприємства з іноземними інвестиціями (спільні підприємства), частка іноземних юридичних та/або фізичних осіб у статутному капіталі перевищує 50 % і за умови, що частка таких підприємств у статутному капіталі банку становить 10 і більше відсотків, то мінімальний розмір статутного капіталу такого банку повинен бути не меншим від суми, еквівалентної 3 млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на день підписання установчого договору.

1.7. Статутний капітал комерційного банку формується тільки за рахунок власних коштів засновників, акціонерів (учасників) у грошовій формі.

1.8. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу комерційного банку бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит. Перерозподіл власного капіталу з метою збільшення статутного капіталу допускається тільки шляхом виплати дивідендів акціонерам (учасникам) банку. Щоб не допустити штучного збільшення статутного капіталу, банкам забороняються зустрічні інвестиції в статутні капітали один одного.

1.9. Частка будь-якого із засновників, акціонерів (учасників) не повинна перевищувати 35 % статутного капіталу комерційного банку.

Один акціонер (учасник) банку або його довірена особа може прямо або непрямо володіти (управляти) акціями (частками) в цьому банку в межах 35 % статутного капіталу банку. Обмеження щодо непрямої участі в статутному капіталі банку не поширюється на іноземного акціонера (учасника).

Непрямою вважається участь акціонера (учасника) в статутному капіталі банку, якщо:

а) цей акціонер (учасник) має частку в статутному капіталі іншого акціонера (учасника) цього ж банку і ця частка становить 10 % і більше;

б) він володіє 10 і більше відсотками голосів під час прийняття рішень або має змогу на підставі договору чи іншим чином впливати на прийняття рішень цим акціонером (учасником).

Частка акціонера (учасника) в статутному капіталі банку, якою він володіє непрямо, повністю включається в розрахунок частки його участі в статутному капіталі цього банку.

1.10. Внесок засновників, акціонерів (учасників) до статутного капіталу комерційного банку здійснюється у грошовій формі в національній валюті України та вільно конвертованій іноземній валюті (для засновників, акціонерів (учасників) банку нерезидентів України).

Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, внесених іноземними засновниками, акціонерами (учасниками), в національну валюту України здійснюється за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком України на дату підписання установчого договору про створення банку. Кошти можуть перераховуватися тільки з поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами - в безготівковій або готівковій формі.

1.11. Для формування статутного капіталу до реєстрації комерційного банку в Управлінні Національного банку України по місту Києву і Київській області, Кримському республіканському та обласних управліннях Національного банку України (надалі регіональні управління Національного банку України) за місцем створення комерційного банку засновникам (учасникам) відкривається тимчасовий рахунок, на який кожний засновник (учасник) за рахунок власних коштів вносить визначену чинним законодавством і установчими документами частку статутного капіталу. Підставою для відкриття тимчасового рахунку є установчий договір засновників (учасників) банку і заява на відкриття рахунку, яка підписується уповноваженою особою, визначеною засновниками в установчому договорі.

2. Реєстрація комерційного банку

2.1. Для реєстрації комерційного банку, коли на тимчасовому рахунку відповідно до установчого договору зібрано кошти в сумі, не меншій, ніж передбачено статтями 30, 31, 52 Закону України "Про господарські товариства", орган управління банку (рада або спостережна рада банку) або уповноважена установчими зборами (зборами учасників) особа в двотижневий строк після аудиторської перевірки фінансового стану засновників банку подає до регіонального управління Національного банку України за місцем створення банку такі документи:

а) заяву про реєстрацію банку за підписом голови ради (спостережної ради) або уповноваженої особи, яка призначена відповідальною за реєстрацію банку установчими зборами (зборами учасників);

б) установчий договір, підписаний засновниками

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 Copyright © 2005—2007 «Mark5»