Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Инвестиции /

Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 Скачать реферат


Київський Державний Торговельно-Економічний Университет

Доповідь на тему:

"Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу"

Студентки 2 курсу 1 групи

Київ 1999

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙ, КЛАСИФІКАЦІЯ

Економічна діяльність окремих гос¬подарюючих суб'єктів та країни в ціло¬му значною мірою характеризується об¬сягом здійснюваних інвестицій.

Термін "інвестиції" означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладен¬ня капіталу з метою подальшого його збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення.

За фінансовим визначенням, ІН¬ВЕСТИЦІЇ - це всі види активів (кош¬тів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином:

інвестиції - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та техніч¬не переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни обо¬ротного капіталу, оскільки зміни у то¬варно-матеріальних запасах здебіль¬шого залежать від руху видатків на основний капітал.

Інвестиції в об'єкти підприємниць¬кої діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та плану¬вання інвестиції класифікуються за різ¬ними ознаками.

1. За об'єктами вкладень виділяють¬ся реальні та фінансові інвестиції.

Під РЕАЛЬНИМИ інвестиціями розу¬міють вкладення коштів у реальні ак¬тиви - як матеріальні, так і немате¬ріальні (Іноді вкладення коштів у нема¬теріальні активи, пов'язані з науково-технічним прогресом, характеризу¬ються як інноваційні Інвестиції).

Під ФІНАНСОВИМИ Інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фі¬нансові активи, серед яких найбільш значущу частку посідають вкладення коштів у цінні папери.

2. За характером участі в інвесту¬ванні виділяються прямі та непрямі інвес¬тиції.

Під ПРЯМИМИ інвестиціями розумі¬ється безпосереднє вкладення коштів Інвестором в об'єкти Інвестування.

Під НЕПРЯМИМИ Інвестиціями ро¬зуміється інвестування, опосередко¬ване іншими особами (інвестиційними або фінансовими посередниками).

3. За періодом інвестування розріз¬няють короткострокові та довгострокові інвестиції.

Під КОРОТКОСТРОКОВИМИ інвес¬тиціями розуміють звичайно вкла¬дення капіталу на період, не більше одного року.

Під ДОВГОСТРОКОВИМИ інвести¬ціями розуміють вкладення капіталу на період більше одного року.

У практиці великих інвестиційних компаній довгострокові інвестиції деталі¬зуються таким чином:

а) до 2 років;б) від 2 до 3 років;в) від 3 до 5 років;г) понад 5 років.

4. За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції приватні (акціо¬нерні), державні, іноземні та спільні.

5. За регіональною ознакою виді¬ляють інвестиції всередині країни та за кордоном.

Під ВНУТРІШНІМИ інвестиціями розуміють вкладення коштів у об'єкти інвестування, розміщені в межах даної країни.

Під інвестиціями ЗА КОРДОНОМ (іноземні Інвестиції) розуміють вкла¬дення коштів у об'єкти Інвестування, розміщені за межами даної країни.

Під інвестиціями звичайно розумі¬ються довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства, в інфраструктуру, в соці¬альні програми, в охорону навколишньо¬го середовища. Інвестиції виражають усі види майнових та інтелектуальних цінно¬стей, які вкладаються в об'єкти підприєм¬ницької та інших видів діяльності, у ре¬зультаті якої формується прибуток (до¬ход) або досягається соціальний ефект. Державні інвестиції можуть здійснюва¬тись і з метою регулювання розвитку економіки. Основними цінностями інвестицій є:

• рухоме та нерухоме майно (будівлі, спо¬руди, обладнання та інші матеріальні цін¬ності);

• кошти, цільові банківські внески, кре¬дити, акції та інші цінні папери;

• майнові права, похідні від авторського права - ліцензії, "ноу-хау", досвід та інші інтелектуальні цінності;

•право користування землею та іншими природними ресурсами, а також інші май¬нові права.

Головним об'єктом вивчення висту¬пали капітальні вкладення як процес ру¬ху вартості, авансованої у розширене від¬творення основних фондів. Основна увага приділялась вивченню структури дже¬рел фінансування капітальних вкладень, договірним стосункам замовників та під¬рядників, ролі банків як установ, що здій¬снюють фінансування та кредитування капітальних вкладень. За обсягом та значущістю капіталь¬ні вкладення є основною складовою частиною інвестицій, у нашій країні на них припадає близько 85% усіх інвести¬цій.

Головними етапами інвестування є:

• перетворення ресурсів у капітальні вкладення (витрати), тобто процес спря¬мування інвестицій у конкретні об'єкти інвестиційної діяльності (власне інвесту¬вання);

• перетворення вкладених коштів у при¬ріст капітальної вартості, що характери¬зує кінцеве перетворення інвестицій та отримання нової споживчої вартості;

• приріст капітальних вартостей у формі доходу або соціального ефекту, тобто кін¬цева мета інвестиційної діяльності.

Початковий та кінцевий ланцюжки замикаються, утворюючи новий взаємо¬зв'язок: прибуток - ресурси, тобто про¬цес нагромадження повторюється.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інвестиційна діяльність являє со¬бою сукупність практичних дій юридич¬них осіб, держави та громадян щодо реалізації інвестицій. Нинішня правова система України складається з більше ніж 100 законів та інших нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяль¬ність.

Серед них слід насамперед відзна¬чити Закон України "Про інвестиційну діяльність", Закон України "Про іноземні інвестиції", Закон України "Про державну програму заохочення іноземних інвести¬цій в Україні", Закон України "Про цінні папери та фондову біржу", які створюють правову основу інвестиційної діяльності.

Законодавство визначає, що всі су¬б'єкти інвестиційної діяльності незалеж¬но від форм власності та господарювання

мають рівні права в частині здійснення цієї діяльності; самостійно визначають цілі, напрямки, види та обсяги інвести¬цій; залучають для їх реалізації на дого¬вірній основі будь-яких учасників інвес¬тиційної діяльності, у тому числі шляхом організації конкурсів та торгів.

Об'єктами інвестиційної діяльності в Україні є:

• новоутворювані та ті, що реконструю¬ються, основні фонди, а також обігові кош¬ти в усіх галузях народного господар¬ства;

• цінні папери (акції, облігації та ін.);

• цільові грошові внески;

• науково-технічна продукція та інші об'єкти власності; майнові права та права на інтелектуальну власність.

Аналогічні об'єкти має і діяльність зарубіжних інвесторів, якщо вона не суперечить законодавству України. Іно¬земні інвестори мають право здійсню¬вати інвестування на території України шляхом:

• пайової участі спільно з юридичними та фізичними особами України у створен¬ні підприємств;

• створення підприємств, цілком належ¬них іноземним інвесторам, а також фі¬ліалів підприємств іноземних юридич¬них осіб;

• придбання підприємств, будівель, спо¬руд, паїв, акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також іншого майна, яке за за¬конодавством України може належати іноземним інвесторам;

• придбання прав користування землею та іншими природними ресурсами;

• надання позик, кредитів, майна та май¬нових прав.

Суб'єктами інвестиційної діяльності є:

• інвестори (замовники);

• виконавці робіт (підрядники);

• користувачі об'єктів інвестиційної ді¬яльності;

• постачальники товарно-матеріальних цінностей, обладнання та проектної про¬дукції;

•юридичні особи (банківські, страхові та посередницькі організації, інвестиційні фонди та компанії та ін.);

• громадяни України;

•іноземні юридичні та фізичні особи, дер¬жави та міжнародні організації.

Інвесторові надане право володіти, користуватись та розпоряджатись об'єк¬тами та результатами інвестиційної ді¬яльності, у тому числі здійснювати торго¬вельні операції та реінвестування. Інвес¬тор може придбати необхідне йому майно за цінами та на умовах, що визначаються за домовленістю, без обмежень щодо обсягу та номенклатури, якщо такі угоди не суперечать законодавству України. Ін¬вестор може передати за угодою (контрак¬том) свої права щодо інвестицій, їх резуль¬татів юридичним та фізичним особам, державним та муніципальним органам.

Учасники інвестиційної діяльності повинні мати у своєму розпорядженні ліцензію або сертифікат на право її здійс¬нення.

Інвестиційна діяльність є найважли¬вішою складовою частиною підприєм¬ницької діяльності компанії (фірми), під¬приємства.

Основною метою інвестиційної ді¬яльності є забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвес¬тиційної стратегії компанії (фірми), підприємства на окремих етапах їх розвитку.

У процесі реалізації цієї основної мети інвестиційна діяльність спрямована на вирішення таких найважливіших зав¬дань розвитку економіки:

1. Визначення шляхів прискорення реа¬лізації інвестиційних програм та проек¬тів. Вирішальна роль у реалізації інвести¬цій належить галузям інвестиційного комплексу, передусім будівництву. Тому основним завданням інвестиційної діяль¬ності

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 Copyright © 2005—2007 «Mark5»