Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Страхование /

Strahovanie

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 Скачать реферат


Latvijas Universitāte

Ekonomikas un vadības fakultāte

Finansu institūts

Kursa darbs

Apdrošināšanā

“Apdrošināšanas brokeri”

(paraksts)

Rīga 1999

S A T U R S

lpp.

Ievads . . . . . . . . . . 3

1. Apdrošināšans tirgus vispārīgs raksturojums . . . . 5

2. Apdrošināšanas brokeru vieta un nozīme . . . . . 6

3. Apdrošināšanas brokeru galvenās iezīmes . . . . 9

3. 1. Galvenās prasības pret darbu . . . . . . 9

3. 1. 1. Izvēles princips . . . . . . . 9

3. 1. 2. Godīguma princips . . . . . . 9

3. 2. Galvenās priekšrocības . . . . . . . 11

3. 2. 1. Izmaksu nesadārdzināšana . . . . . 11

3. 2. 2. Vairāku apdrošināšanas sabiedrību aizvietošana . . 11

3. 2. 3. Kopsaucēja rašana . . . . . . 12

3. 3. Pozitīvo faktoru uzskaitījums . . . . . . 13

3. 4. Apdrošināšanas brokeru izplatītākie pakalpojumi . . . 14

3. 5. Apdrošināšanas brokeru saikne ar citiem tirgus segmentiem. . 15

Secinājumi un priekšlikumi . . . . . . . 16

Izmantotās literatūras un avotu saraksts . . . . . 18

I E V A D S

Šī darba temata aktualitāti autors bāzē uz mūsu valsts pašreizējo apdrošināšanas tirgus slēpto krīzi. Apdrošināšanas sabiedrību spožo attīstības kāpumu pēdējo divu gadu laikā nomainījis stāvoklis, kad tirgus paplašināšanas iespējas vienas valsts ietvaros ir izsmeltas. Loģisks risinājums šai situācijai būtu orientēšanās uz aizrobežu tirgiem, tomēr apdrošināšanas sabiedrību nelielais tirgus nišas īpatsvars nedod tādu iespēju. Tas loģiski noved pie apdrošināšanas kompāniju saplūšanas. Īpaši spilgti tas izpaudās iepriekšējā gada nogalē, kad trīs lielākās apdrošināšanas sabiedrības «Balta», «Latva» un «Rīgas apdrošināšanas sabiedrība» nonākušas pie kopīgas sadarbības, pasniedzot sevi kā vienotu apdrošinātāju grupu, tas pavērtu iespēju iegūt vietu apdrošināšanas tirgos arī ārpus valsts robežām. Ja tas nenotiks, tad apdrošināšanas tirgū gaidāma nīkulīga pastāvēšana esošajās pozīcijās.

Šajā dinamiskajā kāpumu un kritumu tirgū savu neapšaubāmu vietu ir atraduši arī apdrošināšanas brokeri kā neatņemama tā daļa. Jebkuras norises, kas saistītas ar apdrošināšanas tirgu kopumā, secīgi ietekmē arī brokerus kā šī tirgus lielākos starpniekus. Ja apdrošināšanas sabiedrību pieaugums sākotnēji bija ļoti progresīvs, kas izskaidrojams ar šīs tirgus daļas sākotnējo mazo konkurenci un lielas peļņas gūšanas iespējām, minimāli aizskarot konkurentu intereses, tad apdrošināšanas brokersabiedrības kā tirgus pakalpojums no tā potenciālo piedāvātāju puses ir guvis proporcionālu atsaucību.

Darba mērķis ir raksturot apdrošināšanas brokeru darbības vietu un nozīmi apdrošināšans tirgū, kā arī noteikt to tālākās attīstības perspektīvas.

Darba mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti divi uzdevumi: veikt apdrošināšanas brokeru teorētisku aprakstu attiecībā pret apdrošināšanas tirgu kopumā; konstatēt to mijiedarbību ar ārpusapdrošināšanas iestādēm.

Kursa darba pētījuma perioda sevī ietver laika posmu no 1998. gada līdz šī gada sākumam.

Tā kā apdrošināšanas literatūras sfērā ir tikai viens speciāls ekonomisks izdevums, kursa darba izveidei lielākoties tika izmantota periodika, kas nav vērtējama kā speciālā ekonomiskā literatūra.

1. Apdrošināšanas tirgus vispārīgs raksturojums.

Apdrošināšanas tirgū darbojas trīs puses: pakalpojuma pārdevēji - apdrošināšanas sabiedrības, pakalpojuma pircēji - sabiedrība kopumā, rūpnieki un tirgotāji un starpnieki - apdrošināšanas brokeri un aģenti.

Apdrošināšana neaprobežojas tikai kā uz privāto sektoru vērsts bizness. Privātās apdrošināšanas polises nebūt nav galvenā apdrošināšanas tirgus ssastāvdaļa. Vairums apdrošināšanas sabiedrību lielāko daļu laika veltī tirgotāju un rūpnieku apdrošināšanai. Gan personas apdrošināšanas polises pircēji, gan organizācijas var slēgt darījumus tiešā kontaktā ar apdrošināšanas sabiedrības pārstāvi. Pircējs izlemj, kāda veida apdrošināšana tam nepieciešama un, iespējams, vēršas pie vairākām apdrošināšanas sabiedrībām, lai uzzinātu, kādas ir iemaksu summas un visbeidzot izlemj, kurā sabiedrībā apdrošināties. Tomēr indivīdam iespējams arī izmantot starpnieka pakalpojumus. Var veidot veikala tipa telpas, kur indivīdiem iespējams iegriezties un noformēt apdrošināšanu vai vismaz uzzināt apdrošināšanas cenas no starpnieka, kurš darbojas vairāku apdrošināšanas sabiedrību vārdā.

Ja apdrošināties vēlas uzņēmums, tā stāvoklis ir nedaudz atšķirīgs. Iespējams, uzņēmumā ietilpst daudzi pasaulē izkaisīti rūpnīcu kompleksi, no kuriem katrs pakļauts daudziem dažādiem riska faktoriem. Šādiem pircējiem nepieciešams eksperta viedoklis, ar kura palīdzību būtu jānovērtē esošās vajadzības, kā arī jānoskaidro, kura apdrošināšanas sabiedrība šai gadījumā ir vispiemērotākā. Vairumu komercdarījumu faktiski kārto ar dažādu starpnieku palīdzību. [1,245-247]

2. Apdrošināšanas brokeru vieta un nozīme.

No juridiskā viedokļa starpnieks ir aģents vai brokeris, persona, kuru puse, ko sauc par principālu (īpašnieku) pilnvarojusi veidot savas līgumattiecības ar kādu citu personu - apdrošināšanas pircēju.

Starpniekus iespējams sadalīt divās galvenajās kategorijās: brokeros un aģentos (pārstāvjos). Brokeris ir privātpersona vai firma, kuras tiešā nodarbošanās ir kārtot apdrošināšanas līgumus ar apdrošināšanas sabiedrībām. Apdrošināšanas ņēmējs no brokera bez papildu samaksas var saņemt neatkarīgu konsultāciju par dažādiem apdrošināšanas jautājumu aspektiem. Piemēram, brokeris konsultēs klientu par nepieciešamo apdrošināšanu, labāko segumu šīs apdrošināšanas veikšanai un pastāvošajiem ierobežojumiem, apdrošināšanas summas izmaksas kārtību, par pienākumiem, kādus apdrošinātajam uzņēmumam vai privātpersonai uzliek polises noteikumi, kā arī laika gaitā, ņemot vērā izmaiņas tirgū, precizēs informāciju, lai tā atspoguļotu attiecīgā brīža stāvokli.

No apdrošinātāja viedokļa vieglāk un ātrāk apspriest darījumus ir ar brokeriem, jo tad sīki ir jāpārrunā tikai sarežģītas lietas vai īpašas prasības un nav jātērē laiks un nauda standarta darījumiem. Viskomplicētākajos tirgos vairumu komerciālo līgumu slēdz reģistrēts starpnieks. Ja runa ir par lieliem darījumiem, brokeri, kas

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 Copyright © 2005—2007 «Mark5»