Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Экономика /

Единый рынок

←предыдущая  следующая→
1 2 3 



Скачать реферат


TALLINNA PEDAGOOGIKA ÜLIKOOL

SOTSIAAL TEADUSKOND

HALDUSJUHTIMISE ERIALA

HJV-21 KURSUS

Anton Võlitok

Andrei Krek

Ruslan Furman

Aleksandr Bilõk

Ühtne turg

Euroopa Integratsiooni Põhikursuse uurimistöö

Lektor: Keit Kasemets

Tallinn 1999

SISSEJUHATUS. 3

UKSIKISIKU LIIKUMISVABADUS. 4

ELU- JA TÖÖKOHA VALIK. 4

KOMPANIIDE KONKURENTSIVÕIME TÕUS. 5

REGIONAALNE KOOSTÖÖ. 5

ISIKUTE VABALIIKUMINE. 6

KAUPADE VABA LIIKUMISE KINDLUSTAMINE. 6

TEENUSTE LIIKUMISVABADUS. 7

KAPITALI VABA LIIKUMINE. 7

TARBIJAKAITSE. 8

KULTUURIPÄRANDI KAITSE. 8

ÜHTSE TURU JUHTIMINE. 8

KAS LIIKMESRIIK VÕIB ÜHTSEL TURUL RAKENDADA AUTONOOMSET KONKURENTSIPOLIITIKAT? 9

KESKONNAKAITSE. 10

ÜHTSEST TURUST ÜHTSE VALUUTANI. 10

KOKKUVÕTTE. 12

LISA 13

Sissejuhatus.

Miljonid kodanikud ning tahended kompaniid, suured ja väikesed, üle kogu Euroopa on hakanud saama kasu Euroopa ühtsest turust. Sisepiirideta Euroopa Liit, mis sündis aastal 1993, on nüüdseks muutunud oma kodanike jaoks igapäevaelu lahutamatuks koostiksosaks. Firmad on leidnud enestele uued turud, asutanud transnatsionaalseid partnerlusettevotteid ning oma tootmise struktuuri ümber korraldanud, et ära kasutada korraga 370 miljoni tarbijani kasvanud siseturu võimalusi. Tavalised inimesed on võitnud kahel viisil. Ühelt poolt naudivad nad lisandunud liikumisvabadust, mis lubab neil teha sisseotse, töötada ja elada mistahes Euroopa Liidu riigis. Teisalt, isegi kui nad elukoha ei vaheta, on neile kui tarbijaile soodus ühtse turuga kaasnev suurem kaupade ja teenuste valik ning hinnakonkurents. Neile saavutustele vaatamata nõuab ühtse turu tugevdamine ning vastava idee lõpuleviimine siiski jätkuvaid jõupingutusi. Kaubad, teenused ja kapital liiguvad küll juba vabalt, kuid mõnedel sisepiiridel teostatakse ikka veel isikukontrolli. Probleem seisneb vajaduses ühitada isikute liikumisvabadus nõudega saavutada kontroll rahvusvahelise kuritegevuse üle ning ohjeldada illegaalset sisserändu. Ärialal on aga tarvis ühelt poolt Brüsselis asuva Euroopa Komisjoni ning teiselt poolt liikmesriikide valitsuste koostööd, kindlustamaks ühtse turu reeglite korrektset koostööd järgmist (mis praegu pole veel sugugi üldine) ning vältimaks kaubandusele uute de facto tõkete püstitamist lisanduvate siseriiklike eeskirjade läbi. Ühtse turu loomine oli protsessi algus, mitte lõpp. Selle ettevõtmise käigushoidmine kujutab endast pidevalt väljakutset.

Ühtse turu loomine Euroopas on tõenäoliselt suurim majandusintegratsiooni projekt, mis kunagi on ette võetud. Seitsme aasta jooksul on Euroopa Liit ning selle liikmeriigid transformeerinud 12 eraldiseisvat riiklikku turgu üheks üksuseks. Selle hiiglasliku ülesande lahendamisega, millega alustati aastal 1985, jõüuti põhijoontes lõpule 1. jaanuariks 1995. Sealtpeale on ühtse turu eelised laienenud Euroopa Liidu uutele liikmetele, kes ühenesid liiduga 1995. aastal. Ühtse turu saavutused vajavad kaitset ning edasiarendamist. Selle ülesande raskust ei tohiks alahinnata. Ühtne turg kujutab endast vältimatut eeldust sellele, et teostuks järgmine aste Euroopa Liidu integratsioonis, ja nimelt üleminek majandus- ja valuutaliidule (EMU). Samuti annab ainult ühtne turg Euroopale võimaluse väljatulekuks majanduslikust surutisest.

Ühtse turu eesmärk on integreerida liikmesriikide majandused, mis ei tähenda, et taotletaks rahvuslike erinevuste kõrvaldamist keele, kultuuri, identiteedi või traditsioonide valdkonnas. Pigem vastupidi, ühtne turg põhineb sellel, et liikmesriigid tunnustavad üksteise reegleid. Samuti lähtub ühtne turg subsidaarsuse põhimõttest, mille järgi otsused võetakse vastu tasemel, mis on tavakodanikule võimalikult lähedalt.

Ühtse turu loomine oli keerukas protsess, mis nõudis üksikasjalike seaduste vastuvõtmist äärmiselt mitmekeistes valdkondades, eesmärgiga vabaneda riikidevahelistest füüsilistest, tehnilistest rahanduslikest tõketest.

Uksikisiku liikumisvabadus.

Tavaliste reisijate jaoks on kontrolli ühtse turu sisepiiridel tunduvalt vähendatud. Isikukontroll on veel säilinud meresadamates ning lennujaamades, kuid eesmärgiks on seegi ära jätta. Piirikontrolli lõpetamisega kaasnes piirangute kõrvaldamine kaupade koguselt, mida reisijaid võivad osta mistahes teises Euroopa Liidu riigis ning tuua oma kodumaale, tingimusel, et ostetud kaup on määratud isiklikuks tarbimiseks.

Maksud nendelt kaupadelt makstakse tavalises korras neis riikides, kus nad ostetakse. Reisijad võivad seetõttu kõige enam nende kaupade puhul, mille hind või millelt võetavad maksud riigiti enim erinevad.

Lisaks maksuvabadusele ostudele võivad isikud, kes liikmesriikide vahel reisivad õhu teel või meritsi, ikka veel nautida tollivabu oste, kuigi ranged võttes ei peaks sellised soodustused ühtse turu raames enam kehtima. Soodustused jäävad siiski jõosse aastani 1999 ning kuni selle tähtajani alluvad tollivabad ostud ka spetsiaalsete piirangutele.

Elu- ja töökoha valik.

Ühtne turg kujutab endast palju enamat kui vaba reisimist ja soodsate hindade jahumist. Üks ühtse turu aluspõhimnõtteid on, et töölistel, üksikettevõtjail ja ametit õppivail isikuil on vabadus valida elu- ja töökoha teises liikmesriigis, ilma et nad seeläbi kaotaksid õiguse töötu abirahale oma kodumaal.

Ühtses turus on kehtestatud terve rida direktiive, mis tagavad töölistele teatava sotsiaalse kaitstuse tasemele.

Tervishoid ja töökaitse on valdkonnad, kus ühtne turg on sotsiaalsest aspektist vaadatuna teinud suurimaid edusamme. 1993. aasta alguses jõustus Euroopa Liidu üldine direktiiv, mis kehtestab põhimõtete kogumi tööliste turvalisuse ja töökaitse alal. Samuti on vastu võetud spetsiifilisemaid direktiive tööaja pikkuse, seadmete kasutuse ning kaitseriietuse suhtes.

Ühtse turu pädevuses ei ole mitte kõik sotsiaal- ning tööjõulaste seaduste aspektid. Seadused, mis reguleerivad töölevõtmist ja vallandamist ning ametiühingute tegevust, kuuluvad liikmasriikide valitsuste, mitte Euroopa Liidu võimkonda.

Üldprintsiip, mille järgi iga liikmesriigi kodanikul on õigus elada mistahes teises liikmesriigis, on nüüdseks fikseeritud Euroopa Ühenduse lepingu peatükis, mis käsitleb liidu kodakonsust. Lisaks annab leping teises liikmesriigis elavatele alalistele elanikele õiguse valida ning olla valitud nii kohalikel kui Euroopa Liidu valimistel asukohamaa kodanikega võrdsetel alustel.

Vabadus reisida ja oma äriasju ajada üle ogu Euroopa niisama lihtsalt kui omaenese kodumaal on Euroopa Liidu kodanikul jaoks võimsaim sümbol tähistamaks ühtset turgu ja Euroopa Liidu ennast.

Kompaniide konkurentsivõime tõus.

Ühtne turg tõustab Euroopa firmade konkurentsivõimet seeläbi, et on loonud suurima turu industrialiseeritud maailmas. Eesmärk on anda anda firmadele võimalus suuremateks toodangu seeriateks, kindlustada neile suurtootmise eelised, lihtsustatud standardid ja ligipääs teiste Euroopa Ühenduse maade poolt pakutavatele riiklikele lepingutele. Kõik see võimaldab firmadel omahinda alandada, mis omakorda viib hindade langusele euroopa tarbija jaoks.

Regionaalne koostöö.

Programm LACE (ühendamine, abi ja koostöö Euroopa piirialade jaoks), mis sündis 1990. aastal, on Euroopa Piirialade Assotsiatsiooni nõupidamiste uuemaid tulemusi.

Programm, mis on avatud kõigile Euroopa piirialadele, seisneb eeskätt nende regioonide kohta käiva teabe ja kogemuste vahetamises. Programm hõlmab tervet rida valdkondi- tehnilist abi (ruumide ja varustuse seotamine), sidemete võrgu tekke soodustamist piirialade vahel (mis võiks tulemuseks anda ühiseid turu- uuringuprogramme ning ühisostulepinguid) ning teabelevituse ning reklaami edendamist (piirialade ettevõtete ühised turustus- ja reklaamistrateegiad). Senised meetmed võtab kokku vastava andmepanga loomine.

←предыдущая  следующая→
1 2 3 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»