Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Экономика /

Етапи розвитку валюти

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 Скачать реферат


Чернігівське професійно технічне училище № 6

Реферат

з предмету: “Основи ринкової економіки”

на тему: “Етапи розвитку валюти”

учениці групи 98-1-ПК

Шабанової Тетяни Олександрівни

Консультант: Куліш С. С.

м. Чернігів 1999 рік

Зміст

Введення …………………………………………………………..….. 3-4

Золотомонетний стандарт …………………………………………. 5-6

Золото-девізний стандарт ………………………………………… 7-10

Бреттон-вудська валютна система ………………………….… 11-18

Ямайська валютна система і сучасні валютні проблеми ….. 19-21

Європейська валютна система …………………………..…….. 22-28

Висновок ……………………………………………………..……….. 29

Введення

Закономірності розвитку валютної системи визначаються відтворювальним критерієм і відбивають основні етапи розвитку національного і світового госпо-дарства. Даний критерій виявляється в періодичній невідповідності принципів світової валютної системи змінам у структурі світового господарства, а також у розміщенні сил між його основними центрами. У цьому зв'язку періодично вини-кає криза світової валютної системи. Це вибух валютних протиріч, різке пору-шення її функціонування виявляющеєся в невідповідності структурних принципів організації світового валютного механізму до змінившихся умов виробництва, світової торгівлі, до співвідношення сил у світі. Дане поняття виникло з кризою першої світової валютної системи - золотого монометаллизма. Періодичні кризи світової валютної системи займають відповідно тривалий історичний період часу: криза золотомонетного стандарту продовжувалась біля 10 років (1913-1922 р.). Генуезської валютної системи - 8 років (1929-1936 р.), Бреттон-вудської - 10 років (1967- 1976 р.).

При кризі світової валютної системи порушується дія її структурних прин-ципів і різко загострюються валютні протиріччя. У основі періодичності кризи світової валютної системи лежить пристосування її структурних принципів до умов, що змінилися, і співвідношенню сил у світі. Гострі спалахи і драматичні події, пов'язані з валютною кризою, не можуть довго продовжуватися без загрози відтворенню. Тому використовуються різноманітні засоби для згладжування гос-трих форм валютної кризи і проведення реформи світової валютної системи.

Криза світової валютної системи веде до зламу старої системи і її заміні но-вій, що забезпечує відносну валютну стабілізацію. Створення нової світової ва-лютної системи проходить три основних етапи:

- становлення, формування передумов, визначення принципів нової системи: при цьому зберігається її спадкоємний зв'язок із старою системою;

- формування структурної єдності, завершення побудови, поступова активі-зація принципів нової системи:

- утворення повноцінно функціонуючої розвиненої світової валютної систе-ми на базі закінченої цілісності й органічного ув'язування її елементів.

Слідом за цим настає період, коли валютно-економічне положення окремих країн поліпшується, а світова валютна система відповідає у певних межах умовам і потребам економіки і функціонуючи відносно ефективно в інтересах провідних держав. Так був перший час після створення Парижської, Генуезської і Бреттон-вудської валютних систем. Локальні валютні кризи уражають окремі країни або групу країн навіть при відносній стабільності світової валютної системи. Напри-клад, після другої світової війни періодично спалахували локальні валютні кризи у Франції, Великобританії, Італії й інших країнах.

Розрізняються циклічні валютні кризи як прояв економічної кризи і спеціа-льні кризи, викликані іншими факторами: кризою платіжного балансу, надзви-чайними подіями і т.д. При золотому стандарті валютні кризи виникали звичайно в періоди війн і циклічних економічних криз, але не доходили до гострих форм. Вирівнювання платіжного балансу в той період здійснювалося через стихійний механізм золотого стандарту, а коливання валютних курсів були обмежені золо-тими точками. У зв'язку зі змінами в циклічному розвитку економіки в XX ст. стирається чітка грань між циклічним і спеціальним валютними кризами.

Існує прямий зв'язок валютної кризи з процесом суспільного відтворення, оскільки причини кризи кореняться в його протиріччях, і існує зворотній зв'язок, що виявляється в соціально-економічних наслідках потрясінь у валютній сфері. Валютні кризи супроводжуються загостренням валютних протиріч, що періодич-но переростають у валютні війни провідних країн, супроводжувані боротьбою за валютну гегемонію з метою створення оптимальних умов для збагачення голо-вних національних підприємств.

Валютні кризи звичайно переплітаються з нестабільністю міжнародних ва-лютних відношень. Порушення їхньої непохитності виявляється в нестабільності курсу валют, перерозподілі золотовалютних резервів, валютних обмеженнях, по-гіршенні міжнародної валютної ліквідності, валютних протиріччях. Але це не означає безупинного зниження курсів валют, посилення валютних обмежень і т.д.

Еволюція світової валютної системи визначається розвитком і потребами на-ціональної і світової економіки, змінами в розстановці сил у світі. У даній роботі вона буде розглянута саме в зв'язку з об'єктивними чинниками, що визначили її розвиток.

1. ЗОЛОТОМОНЕТНИЙ СТАНДАРТ

Перша світова валютна система стихійно сформувалася в XIX ст. після про-мислової революції на базі золотого монометаллизму у формі золотомонетного стандарту. Юридично вона була оформлена міждержавною угодою на Парижскій конференції в 1867 р., що визнало золото єдиною формою світових грошей. В умовах, коли золото безпосередньо виконувало усі функції грошей, грошова і ва-лютна системи - національна і світова - були тотожні, із тією лише різницею, що монети, виходячи на світовий ринок, скидали, по висловлюванню К. Маркса, “на-ціональні мундири” і приймалися в платежі по вазі.

Парижська валютна система базувалася на таких структурних принципах:

1. Її основою являвся золотомонетний стандарт.

2. Кожна валюта мала золотий зміст (Великобританія - із 1816 р., США - 1837 р., Німеччина - 1875 р., Франція - 1878 р., Росія - із 1895 1897 р.). Відповідно до золотого змісту валют установлювалися їхні золоті паритети. Валюти вільно конвертувалися в золото. Золото використовувалося як загальновизнані світові гроші.

3. Склався режим вільно змінних курсів валют з обліком ринкового попиту і пропозиції, але в межах золотих точок. Якщо ринковий курс золотих монет від-хилявся від паритету, заснованого на їхньому золотому змісті, то боржники від-давали перевагу розплачуватися по міжнародних зобов'язаннях золотом, а не іно-земними валютами.

Золотий стандарт грав певною мірою роль стихійного регулятора виробниц-тва, зовнішньоекономічних зв'язків, грошового обігу, платіжних балансів, міжна-родних розрахунків. Золотомонетний стандарт був відносно ефективний до пер-шої світової війни, коли діяв ринковий механізм вирівнювання валютного курсу і платіжного балансу. Країни з дефіцитним платіжним балансом вимушені були проводити дефляціонну політику, обмежувати грошову масу в обігу при відливі золота за кордон. Проте Великобританія, незважаючи на хронічний дефіцит пла-тіжного балансу (1890 1913 р.), не відчувала відливу капіталу (за рахунок того, що в той час Англія широко поширювала ліквідні короткострокові зобов'язання й інші країни віддавали перевагу їх накопичувати. Відомо, що в 1913 році сума зо-бов'язань більш ніж утроє перевищила золотий запас Англії). Протягом майже ста років до першої світової війни тільки долар США й австрійський талер були де-вальвовані: золотий зміст фунту стерлінгів і французького франку був незмінним у 1815-1914 р. Використовуючи головну роль фунту стерлінгів у міжнародних розрахунках (80% у 1913 р.), Великобританія покривала дефіцит платіжного ба-лансу національною валютою.

Характерно, що й у розпал тріумфу золотомонетного стандарту міжнародні розрахунки здійснювалися в основному з використанням тратт (перекладних век-селів), виписаних у національній валюті, переважно в англійській. Золото відвіку служило лише для оплати пасивного сальдо балансу міжнародних розрахунків країни. З кінця XIX ст. з'явилася також тенденція до зменшення частки золота в грошовій масі (у США, Франції, Великобританії з 28% у 1872 р. до 10% у 1913 р.) і в офіційних резервах (із 94% у 1980 р. до 80% у 1913 р.). Розмінні кредитні гро-ші витискали золото. Регулюючий механізм золотомонетного стандарту переста-вав діяти при економічних кризах (1825, 1836-1839, 1847, 1857, 1855 р. і ін.). Ре-гулювання валютного курсу шляхом дефляціонній політики, зниження цін і збі-льшення безробіття оберталося проти трудящих, призводячи до соціальної на-пруженості.

Поступово золотий стандарт (золотомонетний) зжив себе. тому що не відпо-відав масштабам зрослих господарських зв'язків і умовам регульованої ринкової економіки. Перша світова війна ознаменувалася кризою світової валютної систе-ми. Золотомонетний стандарт перестав функціонувати як грошова і валютна сис-тема.

Для фінансування військових витрат (208 млрд. довоєнних золотих долл.) поряд із податками, позиками, інфляцією використовувалося золото як світові

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 Copyright © 2005—2007 «Mark5»