Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Трудовое право /

Агропромышленный комплекс Украины

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 Скачать реферат


також забезпечило нарощування валових зборів сільсько¬го¬спо¬дарської продукції.

Наприклад, за 1951 —1960 рр. урожайність зернових підвищилася з 10,2 до 15,8 ц з га ( або в 1,5 раза), цукро¬вих буряків — з 177 до 218 ц з га (або на 23%), соняш¬нику—з 8,1 до 11 ц з га (або на 36%), льону-довгунця — з 0,9 до 3,3 ц з га (або в 3,7 раза), овочів — з 62 до 103 ц з га (або в 1,7 раза), кормових коренеплодів — з 88 до 181 ц з га (або в 2,1 рази) тощо. Водночас по більшості вирощу¬ваних культур урожайність залишалася нижчою від до¬воєнного рівня (7, с. 48).

Швидкими темпами нарощувалось поголів’я худоби і птиці. Так, великої рогатої худоби стало більше майже на 6 млн. голів (або на 54,8%), свиней — на 9,5 млн. (або в 2,4 рази), овець і кіз — на 5,8 млн. (або в 2 рази) і т.д.

Як видно з даних таблиці 1, в наступні 10 років високі темпи приросту обсягів виробництва сільськогосподарсь¬кої продукції в основному збереглися. Скорочення торкну¬лися тільки картоплі і вовни.

Таблиця 1.

Динаміка виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (7, с.47).

Роки Показники Зерно Цукрові

буряки Соняш-

ник Льон-дов¬гунець Картопля Овочі

1961-1965 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 27057

2625

110,7 30700

5301

120,4 2287

857

159,9 67

-6

91,8 18446

-2664

87,4 4994

562

112,7

1966-

1970 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 32534

5480

120,3 42850

12150

139,6 2830

543

123,7 87

10

130 20294

1848

110 5585

591

111,8

1971-

1975 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 38870

6336

119,5 40875

-2065

95,2 2712

-118

95,8 120

33

137,9 21019

725

103,6 6577

992

117,8

1976-

1980 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 41526

2656

106,8 45966

5181

112,7 2422

-290

89,3 124

4

103,3 20542

-477

97,7 7579

1002

115,2

1981-

1985 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 37881

-3645

91,2 38976

-6990

84,8 2287

-135

94,4 104

-20

83,9 20013

-529

97,4 7377

-202

97,3

1986-

1990 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 47431

9550

125,2 43845

4869

112,5 2732

445

119,5 110

6

105,8 17965

-2048

89,8 7449

72

101

1991-

1992 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 38606

-8825

81,4 32476

-11369

74 2362

-370

86,5 105,5

-4,5

95,9 17414

-551

96,9 5621

-1828

75,5

Продовження таблиці 1.

Роки Показники Вовна

1961-1965 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 24476

-550

97,8

1966-

1970 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 24208

-268

98,9

1971-

1975 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 26604

2396

109,9

1976-

1980 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 27544

940

103,5

1981-

1985 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 27922

378

101,4

1986-

1990 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 29763

1841

106,6

1991-

1992 Виробництво

Приріст

Темпи зрост. 24510

-5253

82,4

До 1970 р. (проти 1960 р.) посівні площі в Україні було скорочено на 765 тис. га (або на 2,3%). При цьому посіви зернових зросли на 1,8 млн. га (або на 13%), а технічних культур — на 365 тис. га (або на 10%), тоді як посіви кар¬топлі та овочевобаштанних зменшилися на 240 тис. га (або на 8,5%). Тепер структурні зміни здійснили за рахунок кормового клину, площу якого скоротили майже на 2,7 млн. га (або на 20%). Вдвічі (з 751 тис. до 1421 тис. га) розширили площі чистих парів,проте цього було явно не¬достатньо для раціоналізації землекористування (7, с.48).

Саме на ці роки припадають найбільші вилучення сіль- ськогосподарських угіль і орних земель під промислове і гідротехнічне будівництво, під зведення тваринницьких ферм і комплексів, об’єктів виробничої інфраструктури, інженерних і комунікаційних споруд. Їх вибуття компенсу¬валося залученням до сільськогосподарського обороту но-вих, як правило, менш якісних земель, розорюванням при¬руслових зон, рекультивацією порушених ділянок. Широ¬комасштабні перетворення природних ландшафтів ви¬правдовувалися необхідністю інтенсифікувати сільськогос-подарське виробництво на основі розвитку зрошення (за 1961 — 1970 рр. на 722,6 тис. га), осушення ( на 1091,3 тис. га) (7, с.48), випрямлення русел річок, розорювання значної частини лукопасовищних земель, освоєння яруг та інших непридатних земель, розкорчовування чагарників, вирубки лісових масивів тощо.

Інакше кажучи, йшов широкомасштабний наступ на природні агроландшафти з метою їх використання для по¬точних потреб.

Наступні дві п’ятирічки характеризуються вже меншою стабільністю виробництва: в цей період по більшості най¬важливіших видів рослинницької і тваринницької продукції спостерігається падіння його обсягів (у середньорічному обчисленні по п’ятирічках); по деяких з них навіть не дося¬галися колишні показники (треба сказати, що, наприклад, по соняшнику і винограду обсяги виробництва 1966 — 1970 рр. (у середньорічному обчисленні) не досягнуті й досі).

Тривав активний наступ на природу. За 1971 — 1980 рр. в експлуатацію введено 1222,8 тис. га зрошуваних і 1348,5 тис. га осушених земель. При цьому під орні землі, замість площ, які вибувають у зв’язку з промисловою і бу- дівельною діяльністю, освоювалися нові. Різко посилився процес хімізації сільськогосподарського виробництва: якщо в 1970 р. на кожний гектар посівних площ вносилося 55 кг діючої речовини мінеральних добрив, то в 1980 р. — вже 109 кг, а загальне їх споживання зросло за ці роки з 16498,1 тис. до 34005,7 тис. ц (або у 2,1 раза). Істотно розширилися також масштаби застосування хімічних за¬собів захисту рослин і тварин від хвороб і шкідників(7,с.49).

Слід зазначити, що і в ті роки збалансованість у роз¬витку сільського господарства не забезпечувалася. Відставала кормова база галузі, внаслідок чого продуктив-ність тварин практично не підвищувалася і була значно нижчою від їх біологічних можливостей. Так, у 1980 році середньорічний надій молока від 1 корови становив 2272 кг, що є всього на 82 кг (або на 3,7%) більшим, ніж у 1970 році, і на 75 кг меншим, ніж було вже в 1975 році. На рівні 1970 р. — у розмірі 3 кг — залишився середньорічний на- стриг вовни з 1 вівці ( в 1975 р. він був на 0,1 кг більшим). Обсяги виробництва нарощувалися, головним чином, ек¬стенсивним шляхом. Поголів’я великої рогатої худоби збільшилося з 21,4 млн. голів на початок 1971 р. до 25,4 млн. — на початок 1981 р., овець і кіз — відповідно, з 8971 тис. до 9185 тис. Поголів’я свиней за ці роки скоротилося на 4,6% (7, с.49).

За 10-річний період урожайність багатох основних ви- дів вирощуваних культур не тільки не зросла, але й знизи¬лася: по зерну, наприклад,— з 23,4 ц з га в 1970 р. до 23,1 ц з га в 1980 р., по цукрових буряках (фабричних) - з 280 до 274, по соняшнику — з 15,4 до 13,4 і по картоплі - з 99 до 77 (7, с.49).

Таким чином, сільськогосподарське виробництво в ос- новному тупцювало на місці, а зростання обсягів продукції його галузей забезпечувалося за рахунок додаткового за- лучення природних ресурсів. Крім цього, на гідромеліора- тивні роботи затрачувалися величезні капітальні вкладен- ня з державного бюджету, хоча на високоефективне і еко¬логічно безпечне освоєння і використання зрошуваних і осушених земель коштів виділялося явно недостатньо. Для роботи на зрошуваних землях Півдня України мобілі- зувалися сотні тисяч переселенців з інших регіонів України і Росії, а відчутного приросту обсягів виробництва сільсь- когосподарської продукції не одержано.

Тим часом вже в 70-і роки дедалі відчутніше стали проявлятися негативні наслідки великомасштабного осу¬шення земель у Поліссі і зрошення — у степовій зоні. По¬рушився режим підземних і грунтових вод, активізувалися ерозійні процеси, з’явилися ареали вторинного заболочу- вання і перезволоження грунтів. Надмірне захоплення мінеральними добривами (особливо — їх кислими форма- ми) супроводжувалося закисленням грунтів.

Механізація сільськогосподарського виробництва зали¬ша¬лася на низькому рівні, а продуктивність праці в галузі зростала дуже повільними темпами. Розв’язання

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 Copyright © 2005—2007 «Mark5»