Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Трудовое право /

Агропромышленный комплекс Украины

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 Скачать реферат


Розв’язання соці¬аль¬них проблем села не було комплексним. Відсталість у роз¬витку і навіть деградація багатьох елементів продуктивних сил сільського господарства проявлялися дедалі помітні¬ше.

Усе це, разом з іншими об’єктивними і суб’єктивними причинами, зумовило різке скорочення обсягів сільського- сподарської (і насамперед — рослинницької продукції) в 1981 — 1985 рр.

Прийнятими економічними і адміністративними захо¬дами в наступні роки (1986 — 1990) вдалося трохи припи¬нити падіння виробництва в більшості галузей сільського господарства, а по окремих видах продукції — навіть за¬безпечити його приріст. Протиалкогольна кампанія, в су¬купності з несприятливими кліматичними умовами 1985 — 1987 рр., призвела до скорочення площ плодових культур і винограду (і насамперед у плодоносному віці), до падін¬ня обсягів виробництва продукції. Одночасно йшов процес руйнування налагодженої сітки спеціалізованих госпо¬дарств і розсадників, звужувалися роботи по насінництву, селекції та розсадництву. Не дістала обіцяного розвитку галузь по виробленню соків та інших продуктів харчування з плодів, ягід і винограду, що, в свою чергу, спричинило зростання втрат вирощеного врожаю.

Економічні заходи (збільшення закупочних цін на сіль- ськогосподарську продукцію, списання заборгованостей, пільгове кредитування, зменшення цінових “ножиць” тощо) мали, в основному, тільки оперативний характер і вичер¬пали свої позитивні моменти вже до 1990 р. Більше того: частина обіцянок,виданих тоді на адресу селянства ко¬лишніми союзними органами, так і залишилася невикона¬ною.

Водночас надмірна експлуатація природних ресурсів дедалі більше загострювала екологічні проблеми земле¬робства, до яких додалися ще й наслідки Чорнобильської катастрофи. На значних площах довелося змінити напрям використання, ввести нові сівозміни, частину угідь повніс- тю виключено з сільськогосподарського обороту. Дедалі гострішою стає проблема виробництва чистих продуктів харчування — як для тих, хто проживає на забруднених те- риторіях, так і для дітей, рекреантів, інших особливих кате¬горій споживачів.

4. Сучасний стан та характер розміщення галузі.

Для описання сучасного стану та характеру розміщен- ня агропромислового комплексу перш за все необхідно вказати, які галузі АПК являються провідними (тобто, на які припадає найбільша питома вага всієї випущеної про¬дукції АПК).

Такими галузями є сільське господарство та галузі первинної обробки сільськогосподарської продукції (або харчової промисловості). Розглянемо відповідно кожну з цих галузей.

Сільське господарство є найважливішою ланкою агро¬промислового комплексу, оскільки вартість сільськогоспо- дарських виробничих основних фондів у суспільному аг¬рарному господарстві на кінець 1995 р. у порівняльних цінах 1983р. становила 1691,0 млрд крб. В аграрному сек¬торі зайнято майже 75% середньорічних працівників та ви¬робляється понад 53% вартості продукції (4, с.180).

У структурі сільського господарства домінують такі га¬лузі: рослинництво і тваринництво.

Рослинництво є базовою галуззю сільськогосподарсь- кого виробництва україни, однією з провідних ланок усього АПК республіки. Частка рослинницьких галузей у вартості всієї продукції сільського господарства становить 51,7%.

Основа розвитку рослинництва — це земля, яка вико¬ристовується як окремі угіддя для певних виробничих ці- лей. Певна кількість землі відведена під присадибні та са- дово-городні ділянки колгоспників, робітників та служ¬бовців. Для сільськогосподарського виробництва найбільш цінні орні землі, які складають понад 80% усіх сільськогос-подарських угідь України.

Найбільш сприятливими для розвитку рослинництва є степова і лісостепова зони.

Посівні площі на території Ураїни в 1995 р. становили 30,9 млн. га, в тому числі під зерновими культурами — 14,1, технічними — 3,7, картоплею і овоче-баштанними — 2,1 і кормовими культурами — 10,9 млн. га. Площа чистих парів становила 1,5 млн. га (12, с.236).

Таблиця 2.

Посівні площі сільськогосподарських культур

(у господарствах всіх категорій; тис. га) (12, с.236).

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Вся посівна площа 32656 32406 32021 31542 31264 31008 30963

Зернові культури

Озимі зернові

пшениця

жито

ячмінь

Ярі зернові

у тому числі:

пшениця

ячмінь

овес

кукурудза

просо

гречка

рис

зернобобові

з них:

горох

вика та викові суміші на зерно 16077

7554

6651

652

251

8523

15

2897

634

2581

302

344

34

1626

1446

84 14583

8614

7568

518

528

5969

8

2201

492

1234

205

350

28

1424

1287

79 14671

8137

7013

491

633

6534

10

2557

496

1462

188

399

23

1376

1251

72 13903

7432

6315

499

618

6471

14

2833

495

1160

207

449

24

1271

1154

68 14305

7036

5749

511

776

7269

22

3467

516

1343

200

448

24

1239

1140

57 13526

5205

4507

490

208

8321

55

4985

625

668

212

524

22

1201

1102

57 14152

6310

5324

609

377

7842

185

4130

570

1174

167

459

22

1103

996

65

Технічні культури

у тому числі:

цукрові буряки (фабричні)

соняшник

льон-довгунець

коноплі 3669

1641

1480

211

22 3751

1607

1636

172

11 3611

1558

1601

159

9 3563

1498

1641

156

8 3507

1530

1637

136

5 3505

1485

1784

85

3 3748

1475

2020

98

3

Картопля та овоче-баштанні культури

у тому числі:

картопля

овочі(без насінників) 2208

1528

499 2073

1429

456 2184

1533

477 2369

1702

500 2165

1552

474 2096

1532

457 2165

1532

503

Кормові культури

у тому числі:

кормові коренеплоди та кормові баштанні

кукурудза на силос і зелений корм

однорічні трави (включаючи посіви озимих на зелений корм

багаторічні трави (площа посіву минулих та трави посіву поточного року) 10702

787

3464

2188

4156 11999

686

4637

2583

3986 11555

671

4252

2604

3921 11707

639

4609

2241

4132 11287

616

4158

2353

4077 11881

581

4505

2590

2590 10898

519

3475

2879

3906

Площа чистих парів

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 Copyright © 2005—2007 «Mark5»