Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Трудовое право /

Коллективный трудовой договор в РМ

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Скачать реферат


judecătoreşti.

Organizaţiile-membre ale Federaţiei au următoarele obligaţii:

- să respecte Statutul Federaţiei şi Regulamentul cu privire la organizaţia sindicală de întreprindere şi organele ei de conducere;

- să participe la activitatea Federaţiei şi a organelor de conducere a acesteia;

- să execute hotărârile organelor de conducere ale Federaţiei;

- să se abţină de la orice manifestări împotriva acelor hotărâri ale Federaţiei cu care nu sînt de acord sau sensul cărora nu le este clar;

- să acţioneze împotriva atacurilor nejustificate la adresa Federaţiei, indiferent de provenienţa lor;

- să plătească lunar cotizaţia de membru. Organizaţiile-membre, care nemotivat, timp de 3 luni, nu plătesc cotizaţiile, pot fi excluse din Federaţie;

- să informeze regulat organele de conducere ale Federaţiei despre activitatea şi hotărârile organelor sale colegiale şi să prezinte dări de seamă statistice.

2.1.3. Federaţie Generală a Patronatului

a) Noţiuni generale. Principiile.

Patronatele sunt organizaţii necomerciale, neguvernamentale, independente şi apolitice, constituie în baza liberei asocieri şi egalităţii în drepturi a patronilor din diverse domenii de activitate .

Patronatele au dreptul să constituie subdiviziuni teritoriale proprii.

Patronatele se constituie în scopul asistării membrilor acestora în capacitatea lor de patroni prin acordarea de servicii şi consultaţii, protecţia drepturilor şi reprezentarea intereselor membrilor lor în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele, precum şi cu oricare alte organizaţii neguvernamentale pe plan naţional şi internaţional, în conformitate cu prevederile statutelor proprii şi Legii Patronatelor N 976-XIV din 11.05.2000.

Patronatele, indiferent de forma juridică de organizare, sînt egale în drepturi şi activează în baza statutelor proprii şi Legii Patronatelor.

Patronatele îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor liberului consimţământ şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor.

b) Formele juridice de organizare a patronatelor.

Patronatele se constituie în următoarele forme juridice de organizare:

- asociaţie patronală;

- federaţie patronală;

- confederaţia patronală.

Asociaţia patronală este o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită prin asocierea a cel puţin 10 patroni –persoane juridice şi /sau persoane fizice.

Asociaţiile patronale pot fi constituite prin asocierea patronilor:

- conform domeniului de activitate;

- dintr-un anumit teritoriu, indiferent de genul de activitate al acestora.

În cadrul unui domeniu de activitate sau al unui teritoriu pot fi constituite mai multe asociaţii patronale.

Asociaţiile patronale, în funcţie de scopul şi caracterul activităţii lor, pot fi membri ai uneia sau a mai multe federaţii sau confederaţii patronale.

Federaţia patronală reprezintă o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită din două sau mai multe asociaţii patronale dintr-un anumit domeniu de activitate în scopul soluţionării unor probleme comune, în limitele împuternicirilor delegate din membrii lor.

Membri ai federaţiei patronale pot fi patroni aparte din domeniul respectiv de activitate.

Confederaţia patronală este o formă juridică de organizare a patronatelor, constituită din două sau mai multe federaţii patronale.

Membrii ai confederaţiei patronale pot fi de asemenea asociaţii patronale şi patroni aparte, indiferent de principiile de asociere şi domeniul de activitate.

Patronii, asociaţiile, federaţiile şi confederaţiile patronale se pot asocia în vederea constituirii unei confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional.

Reprezentarea asociaţiilor, federaţiilor sau confederaţiilor patronale se efectuează prin persoana preşedintelui sau a unuia dintre membrii conducerii acestora.

c) Atribuţiile de bază ale Patronatelor

- reprezintă, promovează, susţin şi apără interesele comune economice, tehnice şi juridice, precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor lor;

- susţin, conform legislaţiei, deplină libertate de acţiune în promovarea de către patroni a programelor de dezvoltare ale unităţilor economice, asigurând o maximă eficienţă a activităţii economice;

- promovează o concurenţă loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre membrii lor, care să asigure condiţii egale fiecăruia;

- acordă consultanţă în problemele vizând rezilierea contractelor de management;

- participă la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizarea şi lichidare a întreprinderilor, precum şi de cooperare economică a acestora;

- participă, în colaborare cu partenerii de dialog social, la elaborarea proiectelor de acte legislative şi alte acte normative, contribuie la elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare a economiei naţionale şi a activităţilor economice, precum şi a strategiilor în domeniile salarizării şi protecţiei muncii, învăţământului profesional şi sănătăţii;

- asigură membrilor lor informaţii utile, facilitează relaţiile dintre aceştia, precum şi relaţiile cu alte organizaţii, promovează interesul managerial, prestează servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul pregătirii şi folosirii forţei de muncă în scopul sporirii productivităţii muncii;

- exercită alte atribuţii conform prevederilor statutelor proprii şi legislaţiei în vigoare.

Patronatele sînt parte a dialogului social şi reprezintă interesele patronilor, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare.

Patronatele participă la negocierea contractelor colective de muncă şi la concilierea, medierea şi soluţionarea litigiilor şi conflictelor de muncă, la alte negocieri, în conformitate cu statutele proprii şi cu legislaţia în vigoare.

d) Organizaţia Internaţională a Patronatului

O. I. P. Este singură organizaţie autorizată să reprezinte interesele patronilor la nivel internaţional în probleme de muncă şi protecţie socială. Rolul este facilitat de faptul că are statut de consultant permanent pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite şi Organizaţia Internaţională a Muncii.

Se impune semnalată, în acest context, o particularitate firească a obiectivelor O. I. P.:prin activitatea sa, urmăreşte să asigure ca nivelul drepturilor consacrate prin legislaţia internaţională a muncii să corespundă real posibilităţilor economice existente în diverse ţări aflate în stadii diferite ale dezvoltării lor.

2.1.4 Comisia naţională pentru negocieri colective.

Comisia naţională pentru negocieri colective (în continuare – Comisia) este creată în conformitate cu Legea nr.1303-XII din 25 februarie 1993 privind Contractul colectiv de muncă. Comisia prezintă un organ al parteneriatului social tripartit (Guvernul – Patronatul – Sindicatele) în domeniul social-economic, inclusiv în sfera medierii eventualelor situaţii conflictuale dintre partenerii sociali.

Obiectul de activitate al Comisiei cuprinde:

- cooperarea tripartită în problemele muncii şi social-economice,

- examinarea proiectelor şi propunerilor ce vizează reformele economice şi asigurarea concilierii civice,

- soluţionarea conflictelor colective de muncă la nivel naţional,

- eficientizarea sistemului de negocieri şi parteneriat social.

Comisia se formează pe principii de paritate. În componenţa ei se includ reprezentanţii ai Guvernului, patronatelor şi sindicatelor, recunoscute drept reprezentative la nivel naţional.

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Copyright © 2005—2007 «Mark5»