Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Трудовое право /

Контракт как особая форма коллективного договора

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 Скачать реферат


быть изменен порядок рассмотрения индивидуальных споров; установлена отношению к сотруднику полная материальная ответственность, за исключением случаев предусмотренных статьей 134 КЗоТ.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №597 от 2 августа 1997 года контракт с руководителем предприятия, который имеет определенную письменную форму и выглядит следующим образом:

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з керівником підприємства, що є у

державній власності

########################### " " ------------199 р.

Місце укладення контракту

------------------------------------------------------------------

Міністерство, інший підпорядкований Кабінету Міністрів

України центральний орган державної виконавчої влади, організація,

на яку покладено функції з управління майном, що перебуває у

державній власності, іменований далі Орган управління майном, в

особі керівника,

------------------------------------------------------------------

з одного боку та громадянин

------------------------------------------------------------------

(прізвище, ім'я, по батькові)

-----------------------------------------------------------------

іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про

таке:

------------------------------------наймається (призначається)

(прізвище, ім'я, по батькові)

на посаду -------------------------------------------------------

(повна назва посади та підприємства)

на термін з ----------------------- по -----------------------

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і

через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління

(керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову

діяльність, ефективне використання і збереженння закріпленого за

підприємством державного майна, а Орган управління майном

зобов'язується створювати належні умови для матеріального

забезпечення і організації праці Керівника.

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між

Керівником підприємства та Органом управління майном цього

підприємства.

3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним

представником підприємства під час реалізації повноважень,

функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами

законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними

документами.

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах,

встановлених законодавством, статутом підприємства та цим

контрактом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво

підприємством, організує його виробничо-господарську,

соціальнопобутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань

підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства

та цим контрактом.

7. Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників

ефективності використання державного майна і прибутку згідно з

додатком до контракту.

8._________________________________________________________

___________________________________________________________

(інші зобов'язання, що покладаються на Керівника)

9. Керівник щорічно подає Органу управління майном, з яким

укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників,

передбачених контрактом за встановленою формою.

10. Орган управління майном має право вимагати від Керівника

достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання

чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління

підприємством та розпорядження його майном.

11. Орган управління майном:

інформує про галузеву науково-технічну політику;

інформує про державні потреби в продукції підприємства;

надає інформацію на запит Керівника;

звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за

вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та

умов контракту;

організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження

закріпленого за підприємством державного майна.

12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і

права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими

нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та

цим контрактом.

13. Керівник має право:

діяти від імені підприємства, представляти його на всіх

підприємствах, в установах та організаціях;

укладати господарські та інші угоди;

видавати доручення;

відкривати рахунки в банках;

користуватися правом розпорядження коштів підприємства,

накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти,

давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників

підприємства;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом

управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до

компетенції Керівника.

14. Орган управління майном делегує Керівнику такі

повноваження*:

_______________________________________________

_______________________________________________

15. Керівник укладає трудові договори з працівниками

підприємств відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному

структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці

відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити

додержання прав працівників, гарантованих законодавством про

охорону праці. ( Пункт 15 розділу 2 доповнено абзацом другим

згідно з Постановою КМ N 924 ( 924-97-п ) від 22.08.97 )

16. Під час укладення трудових договорів з працівниками

підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх праці та

відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з

урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом

підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним

договором і фінансовими можливостями підприємства.

* Орган управління майном може делегувати свої повноваження

Керівнику, якщо це передбачено актами законодавства. Передача

повноважень може здійснюватись шляхом укладання додаткової угоди

до контракту.

У разі делегування керівнику повноважень щодо проведення

колективних переговорів і укладення колективного договору, він

повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо

укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом

України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ).

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КЕРІВНИКА

17. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом,

Керівникові нараховується заробітна плата за рахунок частки

доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської

діяльності, виходячи з установлених Керівнику:

а) посадового окладу в розмірі ______ гривень і фактично

відпрацьованого часу;

б) премії в розмірі _____________ відсотків нарахованої

заробітної плати за посадовим окладом.

У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із

смертельним наслідком з вини підприємства премія Керівникові не

нараховується.

Премія не нараховується також у разі_________________________

__________________________________________________________________

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 5 Copyright © 2005—2007 «Mark5»