Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Финансы /

Cфера фінансів - місцеві фінанси

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 Скачать реферат


бюджети, які формуються з коштів державного бюджету та відповідно розподіляються на виконання спільних проектів.

На виконання місцевих бюджетів впливають чинникик: зростання валового внутрішнього продукту, розширення підприємствами всіх форм власності обсягів випуску товарів та їх реалізації, збільшення обсягу виробництва і закупок сільськогосподарської продукції, зростання заробітної плати по установах, що фінансуються з бюджету. Місцеві ради народних депутатів мають проводити заходи по забезпеченню жорсткого режиму економії коштів, це дає змогу зменшити видатки бюджетів усіх рівнів та збільшити виділення коштів на інвестиційну діяльність.

Етапи регламентації бюджетного процесу на підставі законодавчих та нормативних актів:

- складання проекту бюджету;

- розгляд бюджету;№

- затвердження бюджету;

- виконання бюджету;

- складання, розгяд і затвердження звіту про виконання бюджету.

Для складання проекту місцевих бюджетів різних рівнів Кабінет Міністрів України доводить до місцевих органів влади і управління показники:

- нормативи (відсотки) відрахувань від регульованих доходів та сум контингентів цих доходів;

- розміри дотацій і субвенцій, які передбачається надати з Державного бюджету за цільовим призначенням;

- перелік видатків, які передбачається передати з Державногобюджету на фінансування з місцевих бюджетів.

3. Структура доходів місцевих бюджетів.

Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у формуванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих Рад народних депутатів, розподілі та використанні цих фондів та фінансування утримання і розвитку соціальної інфраструктури місцевого господарства.

Активний вплив місцевих Рад народних депутатів на формування нових суспільних відносин – можливий лише при наявності фінансових ресурсів.

Згідно з чинним законодавством сільські, селищні та міські Ради народних депутатів у межах своєї компетенції самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджети місцевого самоврядування не включаються до місцевих бюджетів і до державного бюджету України.

Доходи міського бюджету (міст Києва та Севастополя):

- частина податку на добавлену вартість та акцизного збору, не менш 20%;

- податок на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної), у розмірі 70% від ставки та 100% податку на прибуток підприємств комунальної власності;

- частина прибуткового податку з громадян;

- 70% податку на майно підприємств усіх форм власності і підпорядкування;

- 10% плати за землю до обласних бюджетів і 70% - до бюджетів міст Київа і Севастополя;

- надходження від внутрішніх позик і грошово-речових лотерей;

- частина доходів від приватизації державного майна;

- відрахування дотації і субвенції з державного бюджету України;

- надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності цього рівня;

- дивіденди, одержані на акції та цінні папери, що належать державі в акціонерних підприємницьких структурах;

- інші надходження, передбачені Законами України.

У доходи районних бюджетів районів, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів в порядку, на умовах і в містах, встановлених законодавством України зараховуються:

- податок на прибуток підприємтсв;

- податок на нерухоме майно громадян;

- місцеві податки і збори;

- частина доходів від приватизації державного майна;

- надходження від оренди цілісних майнових комплексів (у комунальній власності);

- відрахування, дотаії та субвенції отримані з бюджетів вищого рівня;

- інші надходження;

- податок на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної) у розмірі визначеному Радою народних депутатів, 100% податку на прибуток підприємств комунальної власності;

- прибутковий податок з громадян визначений Радою народних депутатів вищого рівня;

- плата за землю до районних бюджетів, 60% - до бюджетів міст.

У доходи бюджетів у містах зараховуються:

- податок на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної)100% податку на прибуток підприємств комунальної власності;

- прибутковий податок з громадян у розмірі визначеному Радою народних депутатів вищого рівня але не менш як 50%;

- плата за землю у розмірах, визначених Радою народних депутатів міста;

- частина доходів від приватизації майна, визначається Радою народних депутатів вищого рівня;

- місцеві податки і збори у розмірах, визначених Радою народних депутатів міста;

- надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;

- відрахування дотації, субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня;

- інші надходження.

Види податків та інших платежів, які підлягють зарахуванню до районного бюджету району в місті, встановлюються міською Радою народних депутатів відповідно до Законів України, рішень представницьких органів влади вищого рівня, прийнятих у межах їхньої компетенції.

У доходи міських (міст районного підпорядкування), сільських, селищних бюджетів у порядку і на умовах встановлених законодавством України, зпрпховуються:

- податок на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної) у розмірі визначеному Радою народних депутатів вищого рівня, 100% податку на прибуток підприємтсв комунальної власності;

- прибутковий податок з громадян у розмірі визначеному Радою народних депутатів вищого рівня;

- 60% плата за землю;

- частина доходів від приватизації майна, визначається Радою народних депутатів вищого рівня;

- місцеві податки і збори;

- надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності;

- відрахування дотації, субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня;

- інші надходження.

З державного бюджету до бюджетів бластей, міст Києва та Севастополя може передаватись частина доходів у вигляді процентних відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов`язкових платежів, які справляються на даній території або дотації і субвенцій. Розмір відрахувань за поданням Президента України затверджується Верховною Радою України в Законі про державний бюджет на відповідний рік з урахуванням економічного, соціального, природного, екологічного стану відповідних територій.

Розмежування доходів закріплених за бюджетами областей, міст Києва і Севастополя, між обласними, міськими і бюджетами районів, міст, міст обласного підпорядкування , районів у містах (Міст Києва і Севастополя), здійснюється Верховною Радою Криму, обласними, міськими Радами народних депутатів з урахуванням вищезазначених умов відповідних районів та населених пунктів за поданням Рад нижчих рівнів.

4. Структура витрат місцевих бюджетів.

З місцевих бюджетів здійснюються видатки:

- фінансування установ і організацій освіти, культури, науки, охорони здоров`я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що знаходиться у підпорядкуванні виконавчих органів влади областей, міст Києва і Севастополя, а також соціально-культурних заходів, відповідно до покладених на ці органи влади функцій;

- утримання представницьких і виконавчих органів влади областей, міст Києва і Севастополя та органів місцевого самоврядування;

- фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, природоохороних заходів;

- інші заходи, що фінансуються відповідно до чинного законодавства;

- 1% від обсягу видатків (кожного з них) для фінансування невідкладних заходів, які не могли бути предбачені під час затвердження відповідних бюджетів.

В обласних, міських, районних, селищних, сільських бюджетах утворюється оборотна касова готівка. Вона може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена того самого року до розмірів, установлених під час затвердження відповідного бюджету.

Розмежування видів видатків між бюджетами, що входять до складу місцевих бюджетів здійснюється Верховною Радою Криму, обласними, міськими Радами народних депутатів та районними і міськими Радами народних депутатів.

5. Взаємовідносини між бюджетами.

Взаємовідносини між бюджетами передбачають виділення їх напрямів, видів та форм.

Взаємовідносини поділяються за:

- напрямами:

- вертикальні – між бюджетами різних рівнів. В Україні тільки вертикальні;

- горизонтальні –між бюджетами одного рівня;

- видами:

- регламентовані - законодавчими та інструктивними документами;

- договірні – на підставі Угоди між відповідними органами влади чи управління;

- формами:

- субсидіювання – виділення коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нинижчого рівня (види субсидіюання: субсидї, субвенції, дотації);

- вилучення коштів – передача коштів з бюджетів нижчого рівня до бюджетів вищого рівня;

- взаємні розрахунки – пердача коштів із одного бюджету до іншого у зв`язку з перерозподілом між ними доходів чи видатків після затвердження бюджету;

- бюджетні позички – тимчасова передача коштів

←предыдущая следующая→
1 2 3 4 Copyright © 2005—2007 «Mark5»