:
  |    

 /

Darba speka loma uznemejdarbiba

←  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 

KURSA DARBS

DARBA SPĒKA LOMA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ORGANIZĒŠANĀ

Rīga 2001

SATURA RĀDĪTĀJS

Ievads 3

1. Teorētiskā daļa 4

1.1. Darba spēks, kā ražošanas resurss 4

1.2. Cilvēku vadības pamatnosacījumi 4

1.3. Personāla izvērtēšana 5

1.4. Cilvēkresursu plānošana 5

1.5. Personāla atlase 5

1.6. Personāla apmācība 6

1.7. Sabalansēts personāla sastāvas 7

1.8. Vadītāja un darbinieku savstarpējās attiecības 8

1.9. Darbinieku mainības negatīvā ietekme 9

1.10. Motivācija 9

1.10.1. Motivēšanas veidi 9

1.10.1.1. Nauda 9

1.10.1.2. Nemonetārais atalgojums 9

1.10.1.3. Bailes 9

1.11. Darba samaksas un motivācijas mijiedarbība 10

1.12. Darba samaksa organizācija 10

2. Aprēķinu daļa 13

Secinājumi 29

Bibliogrāfiskais saraksts 30

IEVADS

Pasaule mainās arvien straujāk, nesot ne tikai jaunas iespējas, bet arī jaunus sāncenšus. Pasaules tirgus ir kļuvis piesātināts un izņēmums nav arī Latvija. Šodien uzņēmumiem jārēķinās ar vissīvāko konkurenci.

Tāpēc šajā darbā gribētu apskatīt un izvērtēt personāla nozīmīgumu jebkurā uzņēmumā. Kaut arī uzņēmuma produktīvs darbs ir atkarīgs no attīstītām tehnoloģijām, tomēr cilvēks ir tas, kas veic intelektuālo darbu. Vadītājam ir jāprot iesaistīt indivīdu komandā, lai viņu savstarpējā sadarbība nodrošinātu nepieciešamo vērtību radīšanu. Uzņēmuma personāls ir jāuzskata par sava veida investīcijām. Uzņēmuma veiksmīgai darbībai darbinieku potenciāls un zināšanas tiek uzskatītas par galvenajiem pamatnoteikumiem.

Kursa darba praktiskajā daļā analizēju akciju sabiedrības Gaiļezers plus darbinieku motivāciju.

A/s Gaiļezers plus darbojas apkalpojošā sfērā, uzņēmuma darbības virziens ir ķīmiskā tīrīšana un veļas mazgāšana gan organizācijām, gan individuālajiem klientiem. Salīdzinājumā ar citiem šīs sfēras uzņēmumiem Latvijā, a/s Gaiļezers plus ir viens no lielākajiem un vadošajiem uzņēmumiem uz doto brīdi uzņēmums ieņem pirmo vietu veļas mazgāšanā un trešo vietu ķīmiskajā tīrīšanā.

Uzņēmums Gaiļezers plus tika dibināts 1993.gada janvārī kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, lai nodrošinātu iedzīvotājus un organizācijas ar augstas kvalitātes, apkalpošanas kultūras un mērenu cenu servisu ķīmiskajā tīrīšanā un veļas mazgāšanā.

1996.gada oktobrī tika mainīta uzņēmējdarbības forma un nodibināta akciju sabiedrība Gaiļezers plus, kurā ar kapitāla daļu ietilpst Norvēģijas Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības fonds. Līdz ar to tika mainīta vadības stratēģija un pilnveidots menedžments, kas ļāva uzņēmumam turpmāk strādāt konkurences apstākļos, attīstot savas iekšējās rezerves un veidot uzņēmuma pakalpojumu servisu atbilstoši klientu prasībām un vēlmēm.

Savas darbības laikā uzņēmums ir pilnveidojis sadzīves pakalpojumu servisa attīstību, atverot jaunus pieņemšanas punktus, uzlabojot klientu apkalpošanas kultūru un ērtību, kā arī piesaistot arvien jaunus klientus, kā individuālos, tā arī organizācijas un iestādes.

Lielākā daļa a/s Gaiļezers plus vadītāju un administrācijas darbinieku ir profesionāļi savā nozarē. Uzņēmuma vadībai ir apmēram 20 gadu darba pieredze vadošajā darbā sadzīves pakalpojumu kombinātā Vilnis.

1. TEORĒTISKĀ DAĻA

1.1. DARBA SPĒKS, KĀ RAŽOŠANAS RESURS.

Pats galvenais un būtiskākais priekšnosacījums ir un paliek darbinieku nozīme uzņēmumā. Šodienas apstākļos darbiniekiem vajadzētu apzināties, ka viņi ir svarīgs faktors visā ražošanas procesā. Uzņēmuma peļņa un pašu darbinieku labklājība ir atkarīga no viņu darba ražīguma. Tas nozīmē, ka vadītājam ir jānodrošina darbinieku tālāka izglītošana, pilnveidošana. Ja būs šī savstarpējā sapratne starp darbinieku un darba devēju, tad tas noteikti sekmēs uzņēmuma attīstību un līdz ar to paaugstināsies ekonomiskie un sociālie rādītāji valstī.

Darba spēka resursu uzņēmumā veido personāls, kuru var iedalīt:

- vadošais un kontrolējošais personāls

- kvalificētie un nekvalificētie strādnieki.

Uzņēmumam nepieciešamo darbinieku skaitu, darbiniekam nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi ietekmē vairāki faktori

- nozare, kurā darbojas uzņēmums

- uzņēmumā pielietotā tehnoloģija

- uzņēmuma lielums

Neviens nenoliegs, ka darba ražīgums galvenokārt ir atkarīgs no personāla kvalitātes, iemaņām un pieredzes. Ražošanas procesā tiek izmantots dzīvais darba spēks, kuru darbība tiek mērīta darba stundās. Līdz ar to darba spēkam ir noteikta vērtība un mēs to varam apskatīt kā preci:

- darba spēkam ir jābūt brīvam;

- strādniekam nedrīkst piederēt ražošanas līdzekļi

- obligāti jāpastāv darba spēka tirgum;

Ja mēs uzskatam darba spēku kā preci, tad tai ir arī sava vērtība, kura ir atkarīga no intelekta līmeņa, kvalifikācija, pieredzes, kultūras un daudziem citiem faktoriem:

 strādnieka eksistences vērtība iztikas minimums 60 LS;

 patēriņa grozs (84 Ls);

 strādnieka apmācības vērtība;

 strādnieka ģimenes uzturēšanas vērtība

Visi uzņēmumu vadītāji domā par to, lai viņiem būtu vislabākie darbinieki - patstāvīgi, kompetenti, ar augstu atbildības sajūtu un daudzām citām lietderīgām īpašībām. Bet, lai tādus darbiniekus dabūtu ir jāveic ļoti liels darbs. Šim darbam ir jāsākas uzņēmuma iekšienē. Nav noteiktu likumu vai priekšnosacījumu kādam ir jābūt ideālam darbiniekam, jo katram vadītājam ir savi priekšstati un prasības attiecībā uz labu darbinieku.

Ir daudz uzņēmumu, kuros personāla veidošana beidzas ar to, ka darbinieki ir pieņemti darbā, tie nāk uz darbu un viss ir kārtībā. Tāda attieksme pie nekā laba nenovedīs. Vadītājam jāsaprot, ka personāla veidošana ir ilgstošs process. Tam jābūt aktuālam visu uzņēmuma pastāvēšanas laiku.

1.2. CILVĒKU VADĪBAS PAMATNOSACĪJUMI

Menedžments ir uzņēmuma darbības mērķtiecīgas virzība, lai, izmantojot esošos, kā arī piesaistot papildus resursus, izvēlētos optimālo stratēģiju un taktiku un panāktu plānoti rezultātu.

Uzņēmuma menedžments attiecināms uz:

 Iekšējo pārvaldi;

 Ražošanas pārvaldi;

 Personāla pārvaldi.

Iekšējā pārvalde

←  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Copyright © 2005—2007 «Mark5»