Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Предпринимательство /

Pakalpojuma uzтзmuma izmaksas

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 Скачать реферат


Anotācija.

Savā kursa darba es aplūkoju pakalpojuma uzņēmuma izmaksas. Kursa darba sākuma daļā šo tēmu es aplūkoju teorētiski: definēju, kas ir izmaksas; kā izmaksas var grupēt pēc dažādām metodēm, tas ir izmaksu iedalījums atkarīgi no apjoma, perioda izmaksu metode, apgrozāmo līdzekļu metode.

Pēc tam seko praktiskā daļa, kurā es ar praktisko piemēru palīdzību novērtēju izmaksas. Tas ir izmaksu aprēķināšana konkrētā pakalpojumu uzņēmumā, kas nodarbojas ar projektu sastādīšanu ēku būvniecībai un rekonstrukcijai. Tā izmaksu novērtēšana notiek tikai ar vienu no teorētiskā daļā aplūkotām metodēm – ar perioda izmaksu metodi, kā vispiemērotāko dotajiem apstākliem.

.

Аннотация.

В этой курсовой работе я рассмотриваю расходы предприятия, занимающегося услугами. В начале курсовой работы эта тема рассмотрена с теоретической точки зрения: определение расходов, группировка расходов, согласно разным методам, - зависимость от объёма производства, периодический метод, метод оборотных средств.

После следует практическая часть, в которой я на примере конкретного предприятия расчитываю расходы. Это означает расчёт расходов на предприятии, главной задачей которого является проектирование строительства и реконсрукции зданий. Расчёт расходов произведён только одним, наиболее подходящим для данного предприятия, методом – методом периодических издежек.

Satura rādītājs.

Ievads. 4

1.1.Izmaksu noteikšana atkarībā no ražošanas apjoma. 7

1.1.1. Mainīgas izmaksas. 7

1.1.2. Pastāvīgas izmaksas. 8

1.2. Perioda izmaksu metode. 10

1.3. Apgrozāmo līdzekļu metode. 12

2.Uzņēmuma visparējais apraksts. 15

2.1. Materiālu izmaksas. 15

2.2. Personāla izdevumi. 16

2.2.1. Administrācijas izdevumi. 16

2.2.2. Strādnieku darba algas. 17

2.3. Pamatlīdzekļu nolietojums. 18

2.4. Pārējas izmaksas. 20

2.4.1. Nomas maksa par telpu. 20

2.4.2. Kancelejas preču izmaksas. 22

2.4.3. Apsardzes izmaksas. 23

2.4.4. Preču realizācijas izdevumi. 23

2.4.6. Maksa par daba resursu izmantošanu un vides piesārņošanu. 24

2.5.Ārkartas izmaksas. 25

Minimālais pakalpojuma līmenis. 26

Secinājums. 27

Izmantotās literatūras saraksts. 28

Ievads.

Šajā kursa darba es aprakstīju izmaksas, kuras bija radījušas konkrētā uzņēmumā gada laikā. Uzņēmumam ir nepieciešams noskaidrot kādas ir viņa izmaksas kalendāra laika posmā, lai noskaidrotu nodokļu summu, kuru uzņēmums iemaksās valsts budžetā un uzņēmēja vajadzībām nepieciešamus ekonomiskās radītājus: peļņu, rentabilitāti, darbības efektivitāti un citus.

Kursa darba mērķis ir parādīt izmaksu struktūru konkrētā pakalpojumu uzņēmumā (izmaksas ir sadalītas pēc perioda izmaksu metodes), to summu katrai no grupām un kopīgo rezultātu, nodokļu apjomu un noskaidrot vai ir vērts šim uzņēmumam darboties un attīstīties tālāk.

Kusa darba uzdevums ir izzināt katru izmaksu grupu dotajā uzņēmumā, noskaidrot kāpēc izmaksas ir tieši šādas un kā to var samazināt (un vai ir vērts to samazināt – izmaksu samazināšana var nozīmīgi ietekmēt arī ieņēmumus), noteikt izmaksu summu katrā grupā.

Šajā kursa darbā bija izmantotas sekojošas metodes: uzņēmuma izmaksu noteikšanai – perioda izmaksu metode; nolietojuma aprēķināšanai nodokļu vajadzībām – ģeometriskas regresijas metode; savām vajadzībām – lineāra metode. Dati izmaksu aprēķināšanai bija paņemti no grāmatvedības bilances (piemēram, pamatlīdzekļu nominālvērtība nolietojuma summa aprēķināšanai ir šo pamatlīdzekļu pirkšanas cena), iekārtas parametri – no iekārtas tehniskas pases(nomināljauda).

Šajā kursa darbā ir noteikti ierobežojumi. Tas ir informācijas nepietiekamība, nesaprašanas barjeras un citi šķēršļi, kuru dēļ informācija var būt izkropļota.

1. Izmaksu definīcija.

Jebkuru produkta ražošanai ir nepieciešams resursu (zemes, darba, kapitāla un uzņēmējdarbības) patēriņš, kuriem ir sava noteikta vērtība. Šo produktu daudzumu, ko uzņēmums ir gatavs piedāvāt tirgū ir atkarīgs no resursu cenas un to izmantošanas efektivitātes šī produkta ražošanai, un no cenas par kādu šis produkts tiks pārdots tirgū.

Ražošanas izmaksas ir naudas formā ir izteiktas visas uzņēmuma izmaksas, kuras veidojas, produktu ražojot un realizējot. Šīs izmaksas ir iespējams novērtēt divējādi – kā grāmatvedības un kā ekonomiskās izmaksas. Tā kā resursi ir ierobežoti, tad katrs lēmums liek atteikties no cita veida ražošanas. Visi maksājumi tiek veikti ar mērķi piesaistīt ražošanas faktorus, novēršot tos no citiem variantiem. Piemēram metāls, kas tiek izmantots lauksaimniecības tehnikas ražošanai nevar vienlaicīgi tikt izmantots sadzīves priekšmetu ražošanai. Tas nozīmē, ka izvēloties lauksaimniecības tehniku mēs vienlaicīgi atsakāmies no noteikta daudzuma sadzīves priekšmetiem.

Ražošanas izmaksas rodas ne vien uzņēmuma tiešajā darbībā, bet ir vajadzīgas arī lai uzturētu uzņēmumu patstāvīgā darba gatavībā. Visas izmaksas var apvienot, pēc vajadzības, lielākās vai sīkākās grupās, bet tās kopā veido kopējās izmaksas, kas attiecas uz visu ražošanas darbu.

Katram uzņēmumam ir jānovērtē savas izmaksas. Tas lielums ietekme nodokļu un peļņas aprēķināšanai, kas savukārt ietekmē uzņēmuma tālāko darbību: rezerves, dividendes un nesadalītas peļņas lielumu. Uzņēmējdarbībā ir svarīgi noteikt izmaksas kalendāra laika periodā, lai novērtētu, kādas izmaksas ir izveidojusies, tā skaitā pa to veidiem un rašanas vietām.

Izmaksas var sagrupēt pēc sekojošām metodēm:

1) Izmaksu veidu noteikšana atkarībā no ražošanas apjoma;

2) Perioda izmaksu metodes;

3) Apgrozījuma izmaksu metodes.

1.1.Izmaksu noteikšana atkarībā no ražošanas apjoma.

Pēc šādas metodes izmaksas iedala divās grupās:

 Mainīgas izmaksas;

 Pastāvīgas izmaksas;

1.1.1. Mainīgas izmaksas.

Mainīgās izmaksas ir tās, kas mainās, mainoties ražošanas apjomam. Izmaksu nesējs (jeb kalkulācijas objekts) ir noteikta produkta vai pakalpojuma vienība, kam nosaka pašizmaksu. Atkarībā no uzņēmējdarbības veida izmaksu nesējs var būt produktu grupa, pasūtījums, operācija, process un tā tālāk.

Mainīgās izmaksas sīkāk var iedalīt darbaspēka izmaksās, izejvielu un materiālu izmaksās. Mainīgās izmaksas ir:

 izdevumi izejvielu, materiālu, energoresursu u.c. preču iegādei, kas saistīts ar ražošanas procesu;

 strādnieku darba algas;

 sociālie maksājumi;

 preču realizācijas izdevumi;

 citi tieši ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi.

Atkarībā no tā cik strauji izmainās mainīgas izmaksas, tos var iedalīt proporcionālās, progresīvās un regresīvās. Shematiski tas ir attēlotas

grafikā 1.

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 Copyright © 2005—2007 «Mark5»