Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Международные отношения /

Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 7 Скачать реферат


Міністерство освіти України

Дніпропетровський Державний університет.

факультет міжнародної економіки

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Звіт

з преддипломної практики

на тему:

« Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення»

Керівник

Однорог В.В

Виконав

Студент групи

ВВ-95-1

Літюк В.В

Дніпропетровськ 2000

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….2

Розділ 1

Необхідність розширення економічної співпраці України з країнами Західної Європи на сучасному етапі. …………………………...4

Розділ 2

Аналіз торгово-економічної України співпраці з країнами Західної Європи…………………………………………………………………………..….7

2.1 Торгово-економічна співпраця України з Німеччиною…………………..16

2.2 Торгово-економічна співпраця України з Італією………………………....22

2.3 Торгово-економічна співпраця України з Австрією……………………….26

2.4 Торгово-економічна співпраця України з Великобританією……………...29

2.5 Торгово-економічна співпраця України з Францією………………………32

Розділ 3

Перспективи співпраці………………………………………………………….34

Висновок ……………………………………………………………………………………..45

Вступ

Об`єктивна необхідність вимагає поступового , але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття .

В майбутньому велике значення буде мати інтеграція України в Європу. Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський соціально-економічний простір.

Таким чином самостійність України зовсім не означає її самоізоляції на міжнародній арені.

Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові проблеми та потребують від неї активної участі в їх рішенні.

Метою дипломної роботи є вивчення, аналіз економічної співпраці України з країнами Західної Європи.

У роботі відповідно до даної мети поставлені наступні задачі:

розкрити основні напрями співпраці

дати характеристику сучасного стану зовнішньоторгівельного обороту України з країнами Західної Європи

проаналізувати динаміку розвитку зовнішньоторгівельних зв'язків

Намітити основні шляхи, дати рекомендації по вдосконаленню економічної співпраці.

Об'єктом дослідження є сукупність зв'язків (торгових, інвестиційних, фінансових) між Україною і країнами Західної Європи.

Предметом дослідження є процес взаємодії суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України і країн Західної Європи.

Теоретичною і методологічною основою роботи послужили закони і нормативні акти, публікації друковані, періодичні видання.

Розділ 1

Необхідність розширення економічної співпраці України з країнами Західної Європи на сучасному етапі.

Західна Європа є одним з головних тор­говельних партнерів України, Експорт до ЄС становив 1998 р. понад $3,3 млрд., імпорт - $2,1 млрд. Цей показник спіівмірний з підсумками зовнішньоторговельних операцій України з країнами СНД. Але якщо негатив в обмінах із СНД обумовлений імпортом енергоносіїв, то європейський негатив є резуль­татом недоліків нашої зовніш­ньоторговельної політики в цілому, а конкретно - пасивністю експортного сектора, його неготовністю працю­вати за конкретних умов, пере­вантаженістю експорту бартерними операціями, неадекватним менедж­ментом.

Західні політики і науковці,так і засоби масової ін­формації звертають увагу на те, що, виборовши свій дер­жавний суверенітет, Україна все ще не здобула повної еко­номічної незалежності. «Формально суверенна, але еконо­мічно піддається тиску» — така влучна характеристика до­сить часто з'являється на шпальтах видань.

Серед пріоритетів України має бути активізація зовнішньої торгівлі.

Європейський капітал в Українi приваблюють певна політична ста­більність і відносна соціальна злагода порівняно з іншими регіонами пострадянського простору. Неабияке значення мають наявність досить розвинутої інфраструктури, квалі­фікованих кадрів, хороша науково-технічна база, великий внутрішній ринок і, що важливо,Україна знаходиться поруч з Західною Європою, куди Європейські компанії могли б збувати свою продукцію, особливо тих підприємств, які пов'язані з відповiдними галузями в Україні давніми усталеними зв'яз­ками та укладеними контрактами.

Але існують труднощі, з якими зустрічаються бізнесмени на українській землі. Перше, з чим вони зустрічаються - митні бар'єри на шляху їх продукції в нашу країну. Причому навіть тієї, яка в Україні не проiзводиться.

Багато проблем виникає і в самій країні.Наприклад, бюрократичні бар'єри при відкритті представництва або підприємства, що вимагають оформлення десятків нікому не потрібних паперів, а потім довгого очікування візи на них з дозволом, що створює родючий грунт для зловживань чиновників.

Проте, і це переборне. А самої серйозною причиною головного болю бізнесменів було і залишається відсутність стабільної правової бази. Адже не секрет, що закони, що регламентують підприємницьку діяльність і стягування податків, дуже часто зазнають значних змін, розібратися в яких часто не можуть і місцеві бізнесмени...

Тому, відмічаючи бажання і готовність Европейськiих бізнесменів працювати в Україні, хочу відмітити обережність багатьох. Думаю, що всі побоювання зникнуть, якщо власті створять чіткі довгострокові правила гри, які забезпечать безпеку бізнесу, а також чітке і прозоре правове поле для діяльності підприємців...

Україна перебуває в стадії становлення ринкових відносин і наладки свого економічного механізму.

Бізнесу необхідна упевненість. На жаль, її не може гарантувати ні сьогоднішня законодавча база, ні система оподаткування, ні закони, регулююча інвестиції. Причому ситуація міняється дуже часто.

Багато хто з європейських компаній , вже навіть розробили основні підходи в певних областях. Однак без чітких правил гри вони не зможуть працювати і вкладати гроші в Україну. Без цих правил сюди не прийдуть довгострокові інвестиції, які створять і робочі місця, і забезпечать перспективи розвитку економіки. І в результаті - стабільніше і передбачуване майбутнє України.

Зовнішні зв'язки України.

Засвідчуючім підтримку державної незалежності України, розвиваючи з нами економічний діалог, країни Західної Європи разом з тим неодмінно підкреслюють,що поглиблення партнерських сто­сунків значною мірою залежатиме від ефективності економічних реформ в Україні й створення сприятливого клімату для іноземних інвестицій, У цьому контексті нам обов'язково слід надавати всілякого сприяння тим компаніям, банкам, які вже виявляють інтерес до України й здобули у світі високий авторитет. Це стане запорукою приходу в Україну приватного капіталу.

Розділ 2

Аналіз торгово-економічної співпраці України з країнами Західної Європи.

Безумовно, вже сьогодні країни Західної Европи перетворилось на важливого партнера України у розвитку економічних зв’язків. Про це, зокрема, свідчать дані статистики,

←предыдущая  следующая→
1 2 3 4 5 6 7 Copyright © 2005—2007 «Mark5»