:
  |    

 /

Auktatemperatrinio superlaidininko sintez ir tirimas

←  
1 2 

J.Buskevič

Aukštatemperatūrinio superlaidininko YBa2Cu3O7-x sintezė ir tirimas

ĮVADAS

1900 - aisiais metais Heike Kamerlingh Onnes suskystino helį, o jau 1911 - aisiais metais buvo paskelbta, jog apie 4 K temperatūroje gyvsidabris pereina į superlaidų būvį, t. y. netenka varžos (R  0) . Po dvidešimties metų, 1933-aisiais, Meissner ir Ochsenfeld pastebėjo, jog medžiaga, pasižyminti superlaidžiomis savybėmis, patalpinta magnetiniame lauke, neleidžia jam prasiskverbti į save, t. y. pasižymi puikiomis diamagnetinėmis savybėmis. Šis reiškinys buvo pavadintas Meissner efektu. Ir tik 1986 -aisiais metais Georg Bednorz ir K. Alex Muller paskelbė pranešimą, kad iš bario, lantano ir vario oksidų gavo junginį, kuris pasižymi superlaidžiomis savybėmis apie 30 K temperatūroje. 1987 - aisiais metais grupė mokslininkų iš JAV paskelbė, jog atrado junginį, kuris pasižymi superlaidžiomis savybėmis jau 77 K temperatūroje.

Medžiagos perėjimas į superlaidų buvį charakterizuojamas staigiu varžos sumažėjimu šaldant. Varžos atsiradimas yra salygojamas elektronų prėjimu į aukštesnę, sužadintą būseną, o tai nulemia medžiagos būsena ir ją veikiantys pašaliniai faktoriai. Elektronų išbarstymas pasitaiko, jeigu yra atomų vibracija arba yra nemaža gardelės defektų koncentracija. Superlaidumo teorijos pagrindas yra tai, kad elektronai veikiami įvairių sąveikų ir esant pakankamai žemai temperatūrai, sudaro taip vadinamąsias Cooper poras. Didinant temperatūrą, Cooper poros suyra ir superlaidžiosios junginio savybės išnyksta. Tačiau temperatūra nėra vienintelis faktorius lemiantis medžiagos superlaidumą. Jei magnetinis laukas ar tekanti srovė, veikiantys superlaidininką, yra pakankamai stiprūs, tai taip pat gali sukelti Cooper porų disocijaciją ir suprlaidžiųjų savybių išnykimą.

Šio darbo tikslas yra sisintetinti,panaudojus keraminės sintezės būdą, YBa2Cu3O7-x ir nustatyti gautų pavyzdžių tankius bei kritinės temperatūras.Kritinė temperatūra labai priklauso nuo deguonies kiekio medžiagoje, todėl reikės nustatyti x reikšmes formulėje (jodometrinio titravimo būdu) .

YBa2Cu3O7-x sintezė

1/2Y2O3(k. ) + 2BaCO3(k. ) + 3CuO(k. ) + (0,5 x)/2 O2 = YBa2Cu3O7-x (k. )+ CO2(d. ).

Darbo eiga. Tiksliai atsveriama 0,677 g Y2O3, 2,37 g BaCO3 ir 1,43 g CuO, jie sumaišomi porcelianiniame grūstuvėlyje ir gerai sutrinami (30-45 min) iki smulkių miltelių. Milteliai perkeliami į porcelianinį tiglį, kurio masė lygi 25,67105g. Porcelianinis tiglis kartu su medžiaga pasveriamas (m=29,92535g), dedamas į šaltą mufletinę kruosnį ir paliekamas iki rytojaus.

Kitą dieną porcelianinis tigliukas kartu su medžiaga iškaitinamas (kaitinama apie 4 valandas ~1000 ºC temp). Trečią dieną ataušęs tigliukas su medžiaga išimamas ir pasveriamas, jo masė lygi 29,43030 g. Tada medžiagos masės sumažėjimas Δ m lygus 0,49505g. Tai yra, po kaitinimo medžiagos sumažėjo 11,64 procento. Galiausiai medžiaga iškratoma į grūstuvėlį ir gerai sutrinama. Milteliai supilami į tigliuką, užklijuojama etiketė (vardas, pavardė, grupė) ir padedama į eksikatorių. Kitą savaitę iš miltelių suspaudžiamos dvi tabletės:

1)Pirmosios tabletės darymas. 0,8519g mežiagos suberiama tarp suspaudimo tablečių, išlyginamas, lygiai paskirstomas miltelių tankis ir mechaninio spaustuvo pagalba tabletės suspaudžiamos. Įjungiamas siurblys, lygiai po 1 minutės padaromas 100 kg/cm2 slėgis. Po 5 minučių atjungiamas siurblys, dar po 2 minučių sumažinamas slėgis ir išimama suspausta medžiagos tabletė, kuri imant (dalis) sutrupa.2)Antrosios tabletės darymas. 0,8510g medžiagos suberiama tarp suspaudimo tablečių, išlyginamas, lygiai paskirstomas miltelių tankis ir mechaninio spaustuvo pagalba tabletės suspaudžiamos. Įjungiamas siurblys, lygiai po 1 minutės padaromas 100 kg/cm2 slėgis. Po 8 minučių atjungiamas siurblys ir sumažinus slėgį, išimama suspausta medžiagos tabletė, kuri padedama ant cirkonio oksido padėkliuko, kurio masė lygi 4,0204 g. 3)Trečiosios tabletės darymas. 0,87g medžiagos suberiama tarp suspaudimo tablečių, išlyginamas, lygiai paskirstomas miltelių tankis ir mechaninio spaustuvo pagalba, tabletės suspaudžiamos. Įjungiamas siurblys ir lygiai po 1 minutės pdaromas 100 kg/cm2 slėgis. Tada, po 8 minučių, atjungiamas siurblys ir sumažinus slėgį, išimama suspausta medžiagos tabletė, kuri padedama cirkonio oksido padėkliuko, šalia kitos tabletės (ZrO padėkliuko, kartu su tabletėmis masė yra 5,7199 g) . Padėkliukas su tabletėmis dedamas į šaltą mufelinę krosnį ir kaitinamas ~1000 ºC temperatūroje ~ 4 valandas. Iškaitinus ir pasvėrus, ZrO padėkliuko su tabletėmis masė yra 5,7165 g. Masės sumažėjimas Δm lygus 0,0034g, kas sudaro 0,20% . Tuomet išmatuojamos tablečių varžos. Pirmosios tabletės varža yra 5,9Ώ, antrosios 6,0Ώ. Tabletės pasveriamos: pirmosios tabletės masė yra 0,8502 g, antrosios - 0,8493 g .Išmatuojami tablečių diametrai ir storiai: pirmosios tabletės storis yra 1,3 mm, antrosios - 1,3 mm. Žinant šiuos duomenis apskaičiuojami tablečių tankiai, pagal formules: d = m/V; V = 3,14r2h; kur m masė; d tankis; V tūris; r spindulys; h aukštis. Pirmosios tabletės tankis lygus 4,927 g/cm3; antrosios 4,922 g/cm3; bendras tablečių tankis 4,9245 g/cm3.

Na2S2O3 TIRPALO STANDARTIZAVIMAS

Su stiklinę pipete įpilama 10ml standartinio (2,5275g-500ml) Cu2+ tirpalo ir per vamzdelį pradedama leisti N2 dujas (100 padalų dujų srauto reguliatoriaus 4 kanalo rotametre). Trumpam nukeliamas dangtis ir supilama 10ml šviežiai paruošto tirpalo, turinčio ~ 1,5 g KI. Tirpalas pastoviai maišomas magnetiniu maišikliu ir nesmarkiai kaitinamas. Titruojama, prieš tai įdėjus 1-2ml krakmolo tirpalo. Taip titruojama kol išnyksta tamsi tirpalo spalva ir jis tampa šviesus. Titruojama du kartus.

V1 = 27 mL,

V2 = 26 mL,

Vbendr. = 26,5 mL,

cCu = mCu/(0,5 L MCu) = 0,0796 mol/L,

c1V1 = c2V2,

c(natrio tiosulfato) = 0,03002 mol/L.

Reakcijų lygtys :

Cu2+(aq. ) + 2I¯(aq. ) = CuI(k. ) + ½ I2(aq.),

I2(aq. ) + S2O32- (aq. ) = 2I2(aq. ) + S4O62- (aq. ).

SUPERLAIDININKO MILTELIŲ TITRAVIMAS

A titravimas

Tiksliai atsveriama 150 mg susintetinto superlaidininko ir titravimo stiklinėlėje ištirpinama 10ml 1M HCl. Truputį pašildoma, ištirpinama, tada ataušinama. Į stiklinėlę įstatomas kamštis ir pradedamos leisti N2 dujos (tirpalas nuolat maišomas). Tuomet supilama 10 ml šviežiai paruošto KI tirpalo, ir titruojama natrio tiosulfatu.

V1 = 18,7 mL,

V2 = 18,7 mL,

Vbendr = 18,7 mL.

B titravimas

Tiksliai atsveriama 150 mg susintetinto superlaidininko ir titravimo stiklinėlėje ištirpinama 10ml 1MHCl. Truputį pašildoma ,ištirpinama, tada ataušinama. Į stiklinėlę įstatomas kamštis ir pradedamos leisti N2 dujos (tirpalas nuolat maišomas). Tuomet supilamama 10 ml šviežiai paruošto KI tirpalo, ir titruojama natrio tiosufatu.

V1= 22,5 mL,

V2 = 22,7 mL,

Vbendr. = 22,6 mL.

Reakcijų lygtys :

2Cu3+(aq. ) + H2O(s. ) = 2Cu2+(aq. ) + ½ O2(d. ) + 2H+(aq. ),

2Cu3+(aq. ) + 3 I¯(aq. ) = 2CuI(k. ) + ½ I2(aq. ),

Cu2+(aq. ) + 2I¯(aq. ) = CuI(k. ) + ½ I2(aq),

I2(aq.) + 2S2O32-(aq. ) = 2I¯(aq. ) + S4O62-(aq. ).

Vario oksidacijos laipsnio apskaičiavimas :

n+ = 2 + ΔV/VA = 2,173, kur ΔV = VB VA, o VA yra A titravime sunaudotas natrio tiosulfatas, VB B titravime sunaudotas natrio tiosulfatas.

SUPERLAIDININKO TABLETĖS TITRAVIMAS

A titravimas

Tabletė su didesne varža smulkiai sugrūdama. Tada tiksliai atsveriama 150 mg superlaidininko tabletės ir titravimo stiklinėlėje jis ištirpinamas 10 ml 1M HCl. Truputį pašildoma, ištirpinama ir ataušinama. Į stilinėlę įstatomas kamštis ir pradedamos leisti N2 dujos.

←  
1 2 Copyright © 2005—2007 «Mark5»